คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน