ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน