คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ชวิศา เชยจรรยา
อาจารย์ชวิศา เชยจรรยา
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน