คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

พนักงานขับรถยนต์