คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
อาจารย์ประจำคณะฯ และสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อสร้างสรรค์