คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
อาจารย์ประจำคณะสื่อสารมวลชน