คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา
ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา