คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566

ลำดับ CDM MCS ชื่อวิชา รหัส Classroom อาจารย์ 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น lfhnf5f อ.ชวิศา เชยจรรยา 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง qy4spvk อ.​อาลี ปรียากร 3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร evudrid ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา 4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล u7xxryj รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา 5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร hnam4qn ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ 6 CDM2201 MCS1450  การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น oab6udr ผศ.วันดี ชวดนุช 7 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น rwcdts6 ผศ.บัณฑิต […]

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ส่งผลงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 67   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะและหลักสูตร ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้ และผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเขียนคำบรรยายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง ลายเส้น และแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมชื่อ – นามสกุล E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผลการพิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนําไปฟ้องร้อง และ ดําเนินคดีใด ๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กําหนด […]

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ เทคนิคการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ ด้านงานวิจัยและบทความวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2566

เรียนรู้ลักษณะ และประเภทของฐานข้อมูลออนไลน์ที่หลากหลาย ของ สำนักหอสมุด ม.ร. ร่วมรับฟังการเสวนา เทคนิคต่างๆ ในการสืบค้นข้อมูลข่าวสาร งานวิชาการ และเข้าถึงฐานข้อมูลด้านการวิจัย สาระนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ บทความ และวารสารวิชาการ ฯ เพื่อเพิ่มพูนทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมสื่อในโลกดิจิทัล เพื่อการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และบัณฑิตศึกษาต่อไป   วันศุกร์ที่  22  ธันวาคม  2566 ระหว่างเวลา  09.00 – 12.00  น. รูปแบบการประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม GOOGLE MEET   นักศึกษาที่ลงทะเบียนวิชา CDM3106 (MCS4170) & CDM3404 (2161) ภาค 2/66 ที่เข้าร่วมกิจกรรม และสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคะแนนเก็บสะสมในรายวิชาด้วย >>>ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม<<<  

ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สร้างสรรค์คลิปวิดีสั้นความยาว 20-45 วินาทีสำหรับโปรโมตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Lazada ภายใต้หัวข้อ “Lazada As You Wish ปรารถนาสิ่งใดลาซาด้าจัดให้”

 Lazada As You Wish ปรารถสิ่งใดให้ลาซาด้าจัดให้ ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษา ระดับปริญญาตรี สร้างสรรค์คลิปวิดีสั้นความยาว 20-45 วินาทีสำหรับโปรโมตการใช้งานแอพพลิเคชั่น Lazada ภายใต้หัวข้อ “Lazada As You Wish ปรารถนาสิ่งใดลาซาด้าจัดให้“ ไม่ว่าจะเป็นการทำวิดิโอในรูปแบบ unbox, review product, หรือ celebrity treandy items สามารถทำแบบใดก้ได้ สมัครได้ที่ : https://lzdasyouwish.com สำหรับ 20 คลิปที่ดีที่สุด รับไปเลยทุนการศึกษา 5000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร ส่วนลำดับที่ 21-150 รับไปเลย คูปองจาก Lazada มูลค่า 500 บาท *เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line:@lzd.asyouwish (https://line.me/ti/p/%40lzd.asyouwish)

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2567 – คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ลงพื้นที่บริการวิชาการแก่สังคมในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี ภายใต้โครงการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ ปีที่ 2” ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ประเภทวิดีโอแนวตั้ง ผ่านกิจกรรมการถ่ายภาพ การผลิตสื่อวิดีโอ และการใช้โปรแกรมตัดต่อ แก่ผู้พิการทางปัญญา บุคลากรผู้ดูแลผู้พิการทางปัญญา และพนักงาน หจก.ถาวรเมดไลน์ ชุมชนตำบลบ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด ตลอดจนเป็นการเปิดโอกาสให้คณาจารย์และนักศึกษาได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชนเครือข่าย อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะสื่อสารมวลชน ให้ข้อมูลว่า โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจหลักในการให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายนอก ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการผลิตสื่อของคณาจารย์ในคณะ โดยอาศัยกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการผลิตคลิปวิดีโอให้กับผู้ฝึกอาชีพที่เป็นผู้บกพร่องทางปัญญา บุคลากรของศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และบุคลากรในโครงการสวนผักถาวรฯ เพื่อให้สามารถผลิตสื่อเพื่อใช้กับช่องทางการสื่อสารของตนเอง และเป็นการเผยแพร่ผลการดำเนินงานและผลผลิตให้กับสังคมได้รับทราบในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยการนำเสนอข้อมูลหรือคอนเทนต์ที่มีประโยชน์กับชุมชนที่สามารถนำไปเล่าเรื่องได้หลากหลาย และมุ่งหวังให้ผู้ที่เข้าร่วมในโครงการสามารถนำไปต่อยอดในการนำเสนอเนื้อหาต่อไปในอนาคต พ.ต.อ.หญิง รัชนีกร เทพมณี ผู้จัดการศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร เล่าให้ฟังในส่วนของสถานที่ฝึกอาชีพงานเกษตรของผู้พิการทางสติปัญญาว่า ในบริเวณนี้มีการทำการเกษตรที่หลากหลาย อาทิ ผักไฮโดรโปรนิกส์ โรงเห็ด ผลไม้ รวมถึงมีบ่อเลี้ยงปลาด้วย ซึ่งในส่วนของงานเกษตรนี้จะมีผู้ที่บกพร่องทางปัญญาเข้ามาเป็นทีมงานในการช่วยงาน โดยมีผู้ฝึกอาชีพ (job coach) […]

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery)

ประกาศรายชื่อนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery) โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้ กิติพงศ์ แซ่จาง ศุภกันต์ กันยาประสิทธิ์ ชาลี มาลีนะ กวินภัค มีกิจรุ่งเรืองชัย มีนา ศรีจามร คีตภัทร ฤทธิทิศ ปวีณ์ธิดา นิ่มเนียน สุกัญญา โกมลรัตน์ ชนม์ภิพัศ หทยะวัฒน์ ปวริศา หมายชัย ปริญญา โสรถาวร ฐิฌาภรณ์ ทับทิมทอง ปิยะธิดา ตำราเรียง จิรารัตน์ ตาเร็ว พีรยา แซ่ตัน ณัฎฐณิชา ยะลาน ชรินดา แวงวรรณ ปณัดดา โสชาลี พัฒน์ธีรา อินทรสุวรรณ สุษาชล โคระรัตน์ วิลาวัณย์ บุญสนาน นฤมล ปีพูน สิริลักษณ์ เทศธรรม ธนกร จันทร์งาม สุมนา […]

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26”

ขอเชิญสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26” สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และ สถานทูตสหรัฐอเมริกา จะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อย รุ่นที่ 26” ขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 1 – วัน เสาร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรม BestWestern Chatuchak (MRT กำแพงเพซรประตู 1) เพื่อเป็นการส่งเสริม การพัฒนาวิชาซีพสื่อสารมวลซนด้านสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล (Professional Development) ส่งเสริมความรับผิดซอบต่อ จริยธรรมในวิชาซีพ(Ethics Responsibility) และเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมในฐานะองค์กรเพื่อสังคม (Organizational Social Responsibility) โดยจะมีการคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจำนวน 35 คน การสมัครเพื่อคัดเลือกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าว “พิราบน้อยรุ่นที่ 26” ต้องดำเนินการดังนี้ กรอกแบบฟอร์มใบสมัครที่ www.tia.or.th หรือ https:/bit.ly/tiapirab26-2566 ส่งเรียงความหัวข้อ “คุณคิดว่าการทำหน้าที่ของสื่อมวลซนปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้าง และเมื่อคุณ ก้าวเข้ามาเป็นสื่อมวลซนมีออาชีพคุณคิดว่าจะทำหน้าที่อย่างไรให้เป็นประโยชน์กับสังคม” ความยาว 1 หน้ากระดาษเอ4 […]

เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการ CREATIVE MEDIA MASTERY

 เปิดรับสมัครนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน เข้าร่วมโครงการ CREATIVE MEDIA MASTERY  _______________  หากคุณเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง ที่หลงใหลในการเล่าเรื่อง การสร้างสรรค์เนื้อหา พร้อมที่จะพัฒนาทักษะการสื่อสารในวิชาชีพสื่อสารมวลชน ต้องการประสบการณ์จริงในการสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่บนแพลตฟอร์มต่าง ๆ ทั้งสื่อเสียง สื่อวิดีโอ และสื่อบทความ และ เป็นการเตรียมทักษะให้พร้อมสู่อนาคตในอุตสาหกรรมสื่อ เชิญชวนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนานักศึกษาเพิ่มพูนแนวคิดและทักษะปฏิบัติในการผลิตสื่อสร้างสรรค์ (Creative Media Mastery) . นอกจากนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการฯ จะได้รับสิทธิ์ในการลงทะเบียนวิชาโครงงาน / สัมมนา ของคณะสื่อสารมวลชน . คุณสมบัติเบื้องต้น  เป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ม.รามคำแหง และยังไม่หมดสถานภาพนักศึกษา  เป็นผู้ที่มีใจรักในการทำงาน เสียสละ ทุ่มเท อยากเรียนรู้ อยากพัฒนาตนเอง  สามารถเข้าร่วม Workshop ในวันเวลาที่กำหนดได้  มีเวลาปฏิบัติงานระหว่างช่วงเดือนมกราคม – พฤษภาคม 2567 ที่คณะสื่อสารมวลชน .  เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – วันที่ 11 ธันวาคม 2566 ลงทะเบียนสมัครได้ที่ https://forms.gle/2hm383he3usQs4aE6  […]

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2/2566

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/66 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น อัพเดท 27 พ.ย. 66* ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า  Google Classroom 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.ชวิศา  เชยจรรยา  KTB 501 TU 1110-1340 lctpqg6 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SBB 201 TH 0930-1120 eojw4fn 3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 TH […]

Stick with Financial Planning

“Stick with Financial Planning” วางแผนแนวทางการใช้เงิน แบ่งเงินลงทุนและเก็บออมอย่างไร เงินเดือนก้อนแรกต้องจัดการอย่างไร วิทยากร โดย คุณจิราทิพน์ ปักษิณ อาจารย์วิชชุตา มังคะลี และ อาจารย์ ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ วันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. อาคารพิริยราม (PYB) ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง