คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชนโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๑๙-๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗ และอธิการบดีอนุมัติผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา ๑.๑ นางสาวณัฐกนก ศิริศักดิ์ไพบูลย์ ทั้งนี้ คณะสื่อสารมวลชน ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกมารายงานตัวที่งานบริหารและธุรการ สำนักงานเลขานุการคณะสื่อสารมวลชน […]

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 3 Admission

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 Admission 1. นายกษมา พูลผล 2. นายกิตติศักดิ์ แจ่มจันทร์ 3. นางสาวขวัญจิรา ศรีภุมมา 4. นางสาวจิรัชญา สายทองเถื่อน 5. นางสาวชญาดา บรรดาศักดิ์ 6. นายชนภัทร อมัติรัตนะ 7. นางสาวฐิตินันท์ พลคำ 8. นางสาวฐิติมา ลิมกุลาคมน์ 9. นายณกรณ์วัฒน์ วิโรจน์ 10. นายณัชนนท์ นพรัตน์ 11. นางสาวณัฐณิชา บุสดี 12. นายธนภัทร เพิ่มวิสิษฎ์ 13. นางสาวธัชพรรณ ขอนทอง 14. นางสาวธัญลักษณ์ อยู่เย็น 15. นายธิติ […]

TCAS67 | ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)             ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา (Quota) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้   1. นางสาวกัญญาณัฐ ดวงจันทร์ 2. นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ 3. นางสาวชโรชา ไชยเมืองชื่น 4. นางสาวณัฐริกา ฝูงใหญ่ 5. นายธนธรณ์ พิจารณ์ 6. นางสาวธัญชนก อินเต้ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง”

  คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ขอเชิญนักศึกษาปัจจุบัน และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยรามคำแหงร่วมส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์ใหม่ (New Logo Design) “คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง” ชิงเงินรางวัลมูลค่า 6,000 บาท พร้อมใบประกาศเกียรติบัตร ส่งผลงานออนไลน์ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 17 พฤษภาคม 67   คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ส่งผลงานเข้าประกวด ผู้มีสิทธิ์ส่งผลงาน ได้แก่ นักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ทุกคณะและหลักสูตร ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด 1 คน สามารถส่งผลงานเข้าประกวดได้สูงสุดไม่เกิน 3 ผลงาน   หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีในการส่งผลงานเข้าประกวด ผลงานต้องออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใช้โปรแกรม Adobe Illustrator หรือ Adobe Photoshop และสามารถปรับแก้ไขผลงานได้ และผลงานจะต้องไม่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI: ARTIFICIAL INTELLIGENCE) ในการออกแบบ ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ต้องเขียนคำบรรยายแนวความคิด ความหมายของแบบ รูปทรง ลายเส้น และแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อมชื่อ – นามสกุล E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ผลการพิจารณาและผลการตัดสินของคณะกรรมการถือว่าเป็นที่สิ้นสุด ไม่สามารถนําไปฟ้องร้อง และ ดําเนินคดีใด ๆ ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่มอบรางวัลหนึ่งรางวัลใดในกรณีผลงานที่ส่งเข้าประกวดไม่ผ่านเกณฑ์การตัดสินที่กําหนด […]

หนังสือรวมภาพถ่าย บันทึกถิ่นไทย ครั้งที่ ๓ คุ้งบางกะเจ้า ตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ

โครงการ VERNOGRAPH “บันทึกถิ่นไทย ” เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้ เรียนรู้วัฒนธรรมอันหลากหลายด้วยความงดงามของท่วงท่าของภาษาท้องถิ่น ( Vernacular) ผ่านการถ่ายภาพ ( Photograph) เพื่อบันทึกเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่าง ๆ และ นำมาจัดแสดง ซึ่ง สร้างความภูมิใจให้กับชุมชมนั้น ๆ ให้ได้เห็นชีวิตประจำวัน เป็นสุนทรียะที่สามารถจั บ ต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม ในอดีตคุ้งบางกะเจ้า มีต้นไม้ ป่าชายเลน และสวนผลไม้หนาแน่น จึงเป็นแหล่งผลิตอากาศบริสุทธิ์และมีความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ ในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้ามีคลองและร่องสวนที่น้ำสามารถเข้าถึงได้ ผืนดิน จึงมีความอุดมส มบูรณ์จากดินตะกอนที่ถูกพัดพามา ทำให้สาม มารถปลูกไม้ผลนานาพันธุ์ได้ผลผลิตที่มีรสชาติแตกต่างจากที่อื่น นอกจากนั้นยังมีภูมิปัญญาของชุมชนท้องถิ่น ที่ได้รับการสืบทอดต่อจากคนรุ่นเก่ามายาวนาน ทั้งวัฒนธรรมของ ไทย มอญ และจีน คุ้งบางกะเจ้าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครและอยู่ไม่ไกลจากอ่าวไทย จึ งมีสภาพเป็นป่า 3 น้ำคือ น้ำจืด น้ำกร่อย และน้ำเค็ม จัดเป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้เมืองที่มีความสำคัญในด้านสิ่งแวดล้อมโดยถือว่าเป็นปอดของคนเมือง ปัจจุบันมีคนภายนอกเข้าไปใช้ประโยชน์พื้นที่สีเขียวในด้านการท่องเที่ยว ขี่จักรยาน และเรียนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศจำนวนมาก เ มื่อปี พ.ศ. 2549นิตยสาร […]