คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน/2566

ลำดับ CDM MCS ชื่อวิชา รหัส Classroom อาจารย์ 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น lfhnf5f อ.ชวิศา เชยจรรยา 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง qy4spvk อ.​อาลี ปรียากร 3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร evudrid ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา 4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล u7xxryj รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา 5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร hnam4qn ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์ 6 CDM2201 MCS1450  การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น oab6udr ผศ.วันดี ชวดนุช 7 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น rwcdts6 ผศ.บัณฑิต […]

เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์

    📢 เปิดรับสมัคร ป.โท นิเทศศาสตร์ 📢 เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567 🗓 เปิดรับสมัครวันที่ 19 ธันวาคม 66 – 29 มีนาคม 67 ▶️ สมัครได้ที่ http://www.oros.ru.ac.th/grdscl/index.jsp เลือกสาขาวิชา #34นิเทศศาสตร์ . ▪️ เรียนตอนเย็นวันจันทร์-พฤหัส ▪️ 2 แผน ให้เลือก เน้นวิจัย (แผน ก – Thesis) เน้นการประยุกต์ใช้ (แผน ข – IS) ▪️ค่าเทอม 2 หมื่น (+-) ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรต่ำกว่าหนึ่งแสนบาท . 👩🏼‍🎓 อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ✔️ อาจารย์ […]

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง   ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้ ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้ ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม   พ.ศ. 2567   กำหนดการสอบสัมภาษณ์ ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน […]

ประกาศบัญชีรายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48

ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีรายชื่อสภามหาวิทยาลัยอนุมัติปริญญาดังกล่าวจะเป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่เกินภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564 และดำเนินการแจ้งจบก่อนวันที่ 31 มีนาคม 2566 และดำเนินการขึ้นทะเบียนบัณฑิตภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2566 จึงจะมีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 วันซ้อมย่อยของคณะ: วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 (ชั้น 3 อาคารสุโขทัย ลงทะเบียนเวลา 8.30 น.) วันซ้อมใหญ่: วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 (คาบบ่าย) รายงานตัวตึก KLB201  เวลา 08.30 – 09.30 น. วันรับจริง: วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 (คาบบ่าย)   >>รายชื่อบัณฑิตที่มีสิทธิ์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร คณะสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 48<<

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2/2566

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/66 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น อัพเดท 27 พ.ย. 66* ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า  Google Classroom 1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.ชวิศา  เชยจรรยา  KTB 501 TU 1110-1340 lctpqg6 2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SBB 201 TH 0930-1120 eojw4fn 3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 TH […]

รหัสห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66

วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 1/66 *นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น* อัพเดท 5 ก.ค. 66 ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง Google Classroom หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า 1 CDM1101  MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น  อ.จเลิศ  เจษฎาวัลย์  PBB 201 TU 1350-1620   2s372mj อ.ชวิศา  เชยจรรยา 2 CDM2102  MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SKB 502 TH 0930-1120 pnjaekw 3 CDM2103  MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร  ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา VKB […]

สำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง แจ้ง ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 ทุกท่าน ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 48 (จบ 1/64,2/6 4, S/64 และกรณีข้ามภาค) กรอกแบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต รอบ 12 เดือน เพื่อใช้ประกอบการตรวจประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ตามลิ้งค์ด้านล่าง แบบสำรวจภาวะการมีงานทำของบัณฑิต: https://forms.gle/brzyE3LPZSYwRVGp6 มีงานทำหรือไม่มีงานทำขอให้บัณฑิตทุกคณะทุกหลักสูตรทุก สาขาวิชาต้องกรอกไม่น้อยกว่าร้อยละ70 โดยท่านจะต้องกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ เพื่อลดขั้นตอนการกรอกแบบสำรวจในวันรับพระราชทานปริญญาบัตรฯ ขออภัยหากท่านได้รับe-maiและตอบแบบสำรวจนี้แล้ว ขอขอบคุณที่ท่านให้ความร่วมมือ ขอแสดงความนับถือ ดวงมณี ศุภศร งานวิจัยสถาบันกองแผนงาน 02-3108115

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565 นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th ในการเข้าร่วมเท่านั้น CDM MCS ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน รหัส Classroom อาจารย์ CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น MWF 1430-1620 SK 2301 dpm4d7e อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ชวิศา เชยจรรยา CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง MWF 1330-1520 SKB501 tc2rbwt อ.​อาลี ปรียากร CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร MWF 0930-1120 VKB 401 sofkk5f ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล MWF 0730-0920 SBB 201 […]

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน เทอม 2/65

วิชาที่เปลี่ยนแปลงห้องเรียน CDM4311/MCS3271 TH 9.30- 11.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB313 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย CDM3308/MCS3451 M 13.30 – 15.20 น. เปลี่ยนห้องเรียนจาก SKB504 เป็น ห้องปฏิบัติการชั้น 10 อาคารสุโขทัย