ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา สาขาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร