ประกาศผลการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

ด้วย คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้จัดการประกวดภาพถ่าย

ในหัวข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”

เพื่อสะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี วิถีชีวิต

อาหารการกิน ผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และอารายธรรม

อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของมหาวิทยาลัย

หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ รวมไปถึงวิถีชีวิต

และความเป็นอยู่ของผู้คนชุมชนรามคำแหง ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย

โดยคณะกรรมการได้ตัดสินโครงการประกวดภาพถ่ายเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โดยมีผู้ชนะการประกวดดังนี้

รางวัลชนะเลิศ

ชื่อภาพ : “สะท้อนน้ำ สะท้อนชีวิต”

ชื่อช่างภาพ : นายกวี สุพัง (คณะสื่อสารมวลชน)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

ชื่อภาพ : “นักแสวงหา”

ชื่อช่างภาพ : ธีรพัฒน์ ทวีศิลป์ (คณะนิติศาสตร์)

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ชื่อภาพ : “แหล่งความรู้รามค าแหง”

ชื่อช่างภาพ : วิชุดา คำมูล (คณะสื่อสารมวลชน)

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : “แรงยึดเหนี่ยว”

ชื่อช่างภาพ : กชกร อยู่เรือง (คณะสื่อสารมวลชน)

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : “รามคำแหงให้ทาง”

ชื่อช่างภาพ : ฑิตฐิตา พัฒนพิษุทธิกุล(คณะสื่อสารมวลชน)

รางวัลชมเชย

ชื่อภาพ : “ศูนย์รวมใจชาวรามค าแหง”

ชื่อช่างภาพ : รวีนิภา บัวระบาด (คณะสื่อสารมวลชน)

โดยจะมีพิธีมอบเงินรางวัลพร้อมกับเกียรติบัตรในวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 8.30 น. ณ ชั้น 10 อาคารสุโขทัย

ขอบคุณข้อมูลจาก คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
http://www.mac.ru.ac.th/news/photocontestwinners2019/?fbclid=IwAR30na9qwN9mpkN3J39sWR_UXczSrvY9CyWLBTEYcJtHYflITH0k7aLnZQ8

แบ่งปันบทความนี้