โครงการประกวดภาพถ่าย “วัฒนความงามรามคำแหง”

การประกวดภาพถ่ายทางวัฒนธรรมไทย
“RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เชิญชวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยรามคำแหง ส่งผลงานภาพถ่ายเข้าร่วมประกวด

ในหัวข้อ “RISE OF RAMKHAMHAENG วัฒนความงามรามคำแหง”

โดยผลงานภาพถ่ายจะต้องสะท้อนถึงศิลปะ ความเชื่อ ประเพณี

วิถีชีวิต อาหารการกิน ผู้คน สิ่งปลูกสร้าง และอารายธรรม

อันเป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของมหาวิทยาลัย

หรือสาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ

รวมไปถึงวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของผู้คนชุมชนรามคำแหง

ที่เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมของไทย

คุณสมบัติผู้เข้าประกวด
ผู้สมัครต้องเป็น นักศึกษาปัจจุบันที่ศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี

ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ไม่จำกัดอายุและคณะวิชา)

โดยต้องยังคงมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาอยู่ในระหว่างช่วงการรับสมัคร (นับตั้งแต่บัดนี้ –6 กันยายน 2562)

กติกาการประกวด
1) ผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดในลิงก์ต่อไปนี้

ให้ครบถ้วน พร้อมแนบไฟล์สำเนาบัตรนักศึกษาของตนเอง https://forms.gle/WnhFx5WLcDCC32oUA

2) ผู้สมัครรายหนึ่งสามารถส่งไฟล์ภาพถ่ายดิจิทัลได้ ไม่เกิน 3 ภาพ

และมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดได้เพียงรางวัลเดียวเท่านั้น

3) ภาพถ่ายดิจิทัลที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นภาพที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 1 ปี โดยนับจากวันที่วันถ่ายภาพ

จนถึงวันหมดเขตรับภาพ (เป็นภาพที่ถ่ายระหว่าง 7 ก.ย. 61 – 6 ก.ย. 62)

4) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นไฟล์ภาพ สามารถปรับสี ตกแต่ง

แก้ไขในด้านเทคนิคได้ (ลบส่วนเกินภาพได้) เพื่อให้ภาพมีคุณภาพดี

แต่ทั้งนี้ ภาพจะต้องดูเป็นธรรมชาติเสมือนภาพถ่ายปกติ

ไม่ตกแต่งให้ผิดเพียนไปจากธรรมชาติ

และห้ามทำการตัดต่อภาพถ่ายโดยนำภาพหลายภาพมารวมไว้ด้วยกัน

5) ไฟล์ภาพถ่ายจะต้องเป็นไฟล์ภาพที่มีขนาดไม่ต่ำกว่า5 MP ในรูปแบบไฟล์

JPG เท่านั้น และต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษรหรือกราฟิกใด ๆ บนภาพถ่าย

6) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องเป็นผู้ถ่ายภาพด้วยตนเอง

ห้ามนำภาพของผู้อื่นมาส่งหรือส่งในนามผู้อื่น

โดยเด็ดขาดและผู้ส่งภาพถ่ายเข้าประกวดจะต้องตั้งชื่อภาพ

พร้อมระบุ คำบรรยายภาพ สถานที่แนวคิด

และการตีความภาพให้ครบถ้วน (ไม่เกิน 100 คำ)

หากภาพถ่ายใดมีข้อมูลไม่ครบถ้วนจะถูกตัดสิทธิ์การส่งเข้าประกวดตัวอย่างการให้รายละเอียด เช่น

ตัวอย่างภาพที่ 1 “โขนสยามรามคำแหง” :  ภาพการฝึกซ้อมโขนของนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ถ่าย

ณ ห้องฝึกซ้อมคณะศิลปกรรมศาสตร์ การฝึกซ้อมและศึกษานาฏยกรรมโขนนี้

เป็นการสืบทอดอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่งดงามของไทย ที่ผู้เรียนต้องฝึกฝนท่วงท่าจนช่ำชอง

ตลอดจนเข้าใจถึงแก่นแท้ของตัวละครที่ตนรับบทบาทอยู่

7) การกำหนดชื่อไฟล์ภาพ ให้ผู้ส่งภาพเข้าประกวดกำหนดชื่อตามลักษณะ ดังนี้

ชื่อผู้สมัคร_นามสกุล_ลำดับของภาพที่ส่งเข้าประกวด_ชื่อผลงาน.JPEG

เช่น อนุรักษ์_จันทร์ดำ_1_โขนสยามรามคำแหง.JPEG ,

อนุรักษ์_จันทร์ดำ_2_ขอพรพ่อขุน.JPEG,

อนุรักษ์_จันทร์ดำ_3_แสนแสบสายน้ำรามคำแหง.JPEG

8) ภาพที่ส่งเข้าประกวดต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใด ๆ มาก่อน

และไม่เคยลงขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าในประเทศไทยหรือต่างประเทศ

9) ผู้ส่งภาพเข้าประกวดต้องรักษาภาพต้นฉบับไว้ ในกรณีที่คณะกรรมการตัดสินภาพมีข้อสงสัย

สามารถเรียกให้ผู้เข้าร่วมประกวด แสดงภาพต้นฉบับได้

และในกรณีที่จะต้องนำภาพถ่ายไปพิมพ์ในขนาดใหญ่

โดยมหาวิทยาลัยรามคำแหง จะไม่คืนไฟล์ต้นฉบับและภาพที่ส่งเข้าประกวดให้แก่เจ้าของผลงาน

10) ภาพที่ส่งเข้าประกวดทุกภาพ มหาวิทยาลัยรามคำแหงสามารถนำผลงานทุกภาพ

ออกแสดงนิทรรศการและเผยแพร่ในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประกวดนี้ได้

โดยที่เจ้าของผลงานยังมีสิทธิ์ในผลงานภาพถ่ายเช่นเดิม ส่วนภาพถ่ายที่ได้รับรางวัล

กรรมสิทธิ์การใช้ภาพจะตกเป็นของมหาวิทยาลัยรามคำแหง

รางวัลการประกวด
แบ่งเป็น 4 ประเภท รวม 6 รางวัล (มูลค่ารวม 6,000 บาท) พร้อมเกียรติบัตรดังนี้
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,500 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 1,000 บาท
– รางวัลความคิดสร้างสรรค์ จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 500 บาท
ทั้งนี้ ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดทุกท่าน จะได้รับหนังสือรับรองการเข้าร่วมโครงการ

เกณฑ์การตัดสิน
1) การสื่อความหมายด้วยภาพ ที่สะท้อนการสอดประสานของวัฒนธรรมชุนชนรามคำแหง
2) ความสวยงามองค์ประกอบศิลป์
3) การอธิบายด้วยคำบรรยาย

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการส่งผลงานเข้าประกวด
1) ผู้สมัครเข้าประกวดต้องอ่านและทำความเข้าใจในข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ละเอียดถี่ถ้วน

ในกรณีที่ผู้สมัครฝ่าฝืนหรือละเลยในข้อกำหนดดังกล่าว คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ

ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้นออกจากการประกวดได้

2) ผู้สมัครเข้าประกวดจะต้องกรอกข้อมูลและแนบไฟล์เอกสารให้ครบถ้วน ถูกต้อง

หากจัดส่งเอกสารไม่ครบถ้วน และ /หรือไม่ถูกต้อง

คณะกรรมการสามารถตัดสิทธิ์ผู้สมัครเข้าประกวดรายนั้นออกจากการประกวดได้

3) ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุด

และจะอุทธรณ์หรือเรียกร้องความเสียหายใด ๆ

จากคณะกรรมการและผู้จัดการประกวดมิได้
4) ผู้จัดการประกวดจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการจัดการประกวด
5) ผู้ที่ได้รับรางวัลต้องมารับรางวัลด้วยตนเอง ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

วิธีส่งผลงานเข้าประกวด
ผู้สนใจกรอกใบสมัคร และแนบไฟล์ภาพถ่าย ได้ที่ https://forms.gle/WnhFx5WLcDCC32oUA

กำหนดการจัดประกวด
1) ประชาสัมพันธ์และรับสมัคร: ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 6 กันยายน 2562
2) ประกาศผลการตัดสิน: วันที่ 13กันยายน2562

ขอบคุณข้อมูลจาก เพจคณะสื่อศื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

แบ่งปันบทความนี้