ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน-มหาวิทยาลัยรามคาแหง

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคาแหง
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดาเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ประกาศรายชื่อ TCASรอบ 1_0001

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา