ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา

การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี

การรับสมัครคัดเลือกนักเรียนศึกษาระดับปริญญาตรี

ที่มีความสนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

ตารางกิจกรรมการรับสมัครคัดเลือก

รอบ 2 โควตา (Quota)

กิจกรรมการรับสมัคร

Quota

สถานะ

รับสมัคร

12 ก.พ. - 11 เม.ย. 67

กำลังดำเนินการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

17 เม.ษ. 67

สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์)

18 เม.ษ. 67

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์

19 เม.ษ. 67

รายงานตัว ครั้งที่ 1

22 เม.ษ. 67

รายงานตัว ครั้งที่ 2

24 เม.ษ. 67

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

2 พ.ค. 67

ยืนยันสิทธ์

2-3 พ.ค. 67

สละสิทธิ์

4 พ.ค. 67

ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา

8 พ.ค. 67

      คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 (TCAS67) รอบที่ 2 โควตา (Quota) โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร
 
 • มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • เป็นผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในปีการศึกษา 2566 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไป โดยเคร่งครัดทุกประการ

    หากปรากฏในภายหลังว่า ผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือตรวจสอบในภายหลังว่าข้อความที่ได้แจ้งไว้ในใบสมัครเป็นเท็จ หรือหลักฐานประกอบการสมัครเป็นเอกสารเท็จหรือปลอม ผู้สมัคร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกครั้งนี้ แม้ว่าผู้สมัครจะได้สมัครหรือได้ผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม นอกจากนี้ ผู้สมัครยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

การจัดการศึกษา
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา จำนวน 40 คน
     ในกรณีที่มีผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาไม่ครบตามจำนวนที่ประกาศรับ คณะสื่อสารมวลชน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณานำจำนวนที่นั่งว่างไปรวมกับจำนวนที่ประกาศรับของคณะฯ ในรอบถัดไป หรือ ในรอบอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
 
 • กรอกข้อมูลสมัครผ่าน Google form ในเว็บไซต์ของคณะสื่อสารมวลชน www.mac.ru.ac.th เพื่อทำการสมัคร
 • แนบไฟล์โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ดังนี้
 • บัตรประจำตัวประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)
 • ระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา) ตามข้อ 1.2 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน/สถาบัน และแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
 • ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
 • ผลงานการนำเสนอตนเองในรูปแบบเรียงความ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) หรือ ผลงานสื่อสร้างสรรค์เคลื่อนไหว (คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่าง ในหัวข้อ “โลกที่หมุนรอบตัวฉัน | The World I Live In” โดยต้องเป็นผลงานที่เขียนหรือผลิตขึ้นใหม่ เพื่อใช้สมัครในครั้งนี้เท่านั้น
       หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือ ไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้
การคัดเลือกเข้าศึกษา
 
 • การพิจารณารายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        คณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 จะพิจารณาจากรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จากผลงานการนำเสนอตนเอง เรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
 
  • ผลงานการนำเสนอตนเอง
100 คะแนน
       ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนผลงานการนำเสนอตนเองไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน
 
 • การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
        คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 17 เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc/tcas พร้อมรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์
 
 • การสอบสัมภาษณ์
        ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันที่ 18 เมษายน 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc/tcas หากไม่เข้าสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
 
 • การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
        คณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 จะพิจารณาจากรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ เรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยมีหัวข้อในการสอบสัมภาษณ์เกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
 
  • ความรู้ความเข้าใจในด้านภาพยนตร์และสื่อสร้างสรรค์
 60 คะแนน
  • ทัศนคติและความพร้อมต่อระบบการเรียนการสอนของหลักสูตรฯ
 40 คะแนน
  • คะแนนรวม
 100 คะแนน
       ทั้งนี้ จะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
 
 • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัว
        คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรายงานตัว ในวันที่ 19 เมษายน 2567 ที่เว็บไซต์  https://mac.ru.ac.th/dfc/tcas
 
 • การรายงานตัว
        ผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับต้นต้องเข้ารายงานตัวที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 22 เมษายน 2567 มิเช่นนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ และทางคณะจะทำการนัดหมายผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับปลาย เข้ารายงานตัวในวันที่ 24 เมษายน 2567 ถ้าผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับปลายไม่มารายงานตัวในวันดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์
 
 • การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
        คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com
 
 • การยืนยันสิทธิ์เข้าในระบบ (TCAS67)
        ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้ผ่านการคัดเลือก จะต้องเข้าไปยืนยันสิทธิ์การเข้าศึกษาในคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ในระบบ (TCAS67) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 ตามที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) กำหนด หากไม่เข้าไปทำการยืนยันสิทธิ์ตามที่ ทปอ. กำหนด จะถือว่าสละสิทธิ์และไม่ประสงค์จะเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 รอบที่ 2 โควตา (Quota) (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com)
 
 • การสละสิทธิ์ในระบบ (TCAS67)
        ผู้ผ่านการคัดเลือก ที่ทำการยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในระบบ (TCAS67) ระหว่างวันที่ 2-3 พฤษภาคม 2567 แล้ว หากต้องการสละสิทธิ์จะต้องเข้าไปทำการสละสิทธิ์ในระบบ TCAS67 ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2567 (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://www.mytcas.com)
 
 • การประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา
        คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 (ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc/tcas)

      หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด

 
 • เงื่อนไขการเข้าศึกษา
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และมีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรืออื่น ๆ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่า ไม่สำเร็จการศึกษา หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกกรณี
  • ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้ใดใช้เอกสารหลักฐานเท็จ หรือปลอมในการสมัคร หรือคัดเลือก หรือลงทะเบียนเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย
 
 • อัตราค่าเล่าเรียน
        อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรร มเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565
  

เปิดระบบ วันที่ 12 ก.พ. 2567 เวลา 09.00 น.

วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที
เปิดระบบรับสมัคร

แผนการเรียน

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

หลักสูตร

ปรับปรุงใหม่ พ.ศ. 2565

คุณสมบัติ

ม.6 เทียบเท่า, ปวช., ปวส. (เทียบโอนได้)

ค่าเล่าเรียน

ตลอดหลักสูตร