ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

โควตา-ประกาศ

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)
———————————-
ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) นั้น
บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 46 คน ดังนี้

1. นางสาวกรรณิการ์ ดวงตาผ

2. นางสาวกรวรรณ ชะลาชล

3. นายกฤติน ภู่ศรีสลับ

4. นางสาวกวินนาฏ อำนวนคณะ

5. นางสาวจรรยมณทน์ ตั๊นสกุล

6. นายจิตติชัย แก้วทองสุข

7. นางสาวชลลิดา กตัญญู

8. นางสาวณัฏฐณิชา ปรีชายุทธ

9. นายณัฐพงศ์ หนูอ่อน

10. นายณัฐภัทร คล้ายเรียน

11. นางสาวดุจเดือน กุลอุปฮาด

12. นางสาวดุษฎี บุญสะอาด

13. นางสาวทิชารินทร์ ทุมสาร

14. นายธนภัทร ครองยศ

15. นางสาวธัญสิริ สาทิสประภา

16. นายนนทวัฒน์ ใจชื้น

17. นางสาวนริสรา เสาธงใหญ่

18. นางสาวนวพรรษ อังกาทิพย์

19. นางสาวพัตรพิมล สุวรรณทรัพย์

20. นางสาวพาขวัญ อินทรโชติ

21. นางสาวพิชญาภา ศิริกุล

22. นายพิรกานต์ ชลสาคร

23. นางสาวฟารีดา วรรณสุทธิ์

24. นางสาวภัททิยา สืบสิงห์

25. นางสาวรวิภา ตันตระกูล

26. นายรัฐกร ล้อวรลักษณ์

27. นายวงศธร เปรมปรี

28. นายวรดร มาอินทร์

29. นายวลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล

30. นายศรราม ผ่องแผ้ว

31. นายศรัณยู ยังประสงค์

32. นายศุภณัฐ บุญรัตน์

33. นางสาวสรณ์ศิริ เฮงสูงเนิน

34. นางสาวสุกัญญา ฝูงใหญ่

35. นางสาวสุจารี อ้วนซิน

36. นายสุชานันท์ แซ่ล่อย

37. นางสาวบุณยานุช งามน้อย

38. นางสาวสุวนันท์ สุวรรณรัตน์

39. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม

40. นายอนุภาพ ดีมาก

41. นางสาวเบญญาภา เมืองแสน

42. นายอภิวัฒน์ จริภัทรธนทัต

43. นายปรเมศวร์ ชั้นทองคำ

44. นางสาวอัญญา โครตสมบัติ

45. นางสาวพรชิตา ชัยการ

46. นางสาวอำวรา เชิญผึ้ง

 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ เมษายน พ.ศ. 2566

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ในวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet

 

ห้องสอบ/เวลา ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบที่ 3
09.00 – 10.30 น. 1. นางสาวกรรณิการ์ ดวงตาผา

2. นางสาวกรวรรณ ชะลาชล

3. นายกฤติน ภู่ศรีสลับ

4. นางสาวกวินนาฏ อำนวนคณะ

5. นางสาวจรรยมณทน์ ตั๊นสกุล

6. นายจิตติชัย แก้วทองสุข

7. นางสาวชลลิดา กตัญญู

8. นางสาวณัฏฐณิชา ปรีชายุทธ

 

9. นายณัฐพงศ์ หนูอ่อน

10. นายณัฐภัทร คล้ายเรียน

11. นางสาวดุจเดือน กุลอุปฮาด

12. นางสาวดุษฎี บุญสอาด

13. นางสาวทิชารินทร์ ทุมสาร

14. นายธนภัทร ครองยศ

15. นางสาวธัญสิริ สาทิสประภา

16. นายนนทวัฒน์ ใจชื้น

 

17. นางสาวนริสรา เสาธงใหญ่

18. นางสาวนวพรรษ อังกาทิพย์

19. นางสาวพัตรพิมล สุวรรณทรัพย์

20. นางสาวพาขวัญ อินทรโชติ

21. นางสาวพิชญาภา ศิริกุล

22. นายพิรกานต์ ชลสาคร

23. นางสาวฟารีดา วรรณสุทธิ์

24. นางสาวภัททิยา สืบสิงห์

ห้องสอบ/เวลา ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2 ห้องสอบที่ 3
10.30 – 12.00 น. 25. นางสาวรวิภา ตันตระกูล

26. นายรัฐกร ล้อวรลักษณ์

27. นายวงศธร เปรมปรี

28. นายวรดร มาอินทร์

29. นายวลัลม์ นิธิรัตนอัครกุล

30. นายศรราม ผ่องแผ้ว

31. นายศรัณยู ยังประสงค์

32. นายศุภณัฐ บุญรัตน์

33. นางสาวสรณ์ศิริ เฮงสูงเนิน

34. นางสาวสุกัญญา ฝูงใหญ่

35. นางสาวสุจารี อ้วนซิน

36. นายสุชานันท์ แซ่ล่อย

37. นางสาวบุณยานุช งามน้อย

38. นางสาวเบญจวรรณ เหลืองอร่าม

39. นางสาวเบญญาภา เมืองแสน

 

40. นายปรเมศวร์ ชั้นทองคำ

41. นางสาวพรชิตา ชัยการ

42. นางสาวสุวนันท์ สุวรรณรัตน์

43. นายอนุภาพ ดีมาก

44. นายอภิวัฒน์ จริภัทรธนทัต

45. นางสาวอัญญา โครตสมบัติ

46. นางสาวอำวรา เชิญผึ้ง

 

หมายเหตุ

  • ลิ้งค์การสัมภาษณ์ออนไลน์ (Google Meet) จะถูกจัดส่งไปยัง Email ของผู้สมัครภายในวันที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2566 (โปรดตรวจสอบใน Junk Mail ด้วย)
  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าห้องสอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ก่อนเวลาสอบ 30 นาที โดยระหว่างการสัมภาษณ์
    ต้องเปิดกล้องตลอดการสัมภาษณ์ ในบริเวณที่เงียบเหมาะแก่การสัมภาษณ์
  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เตรียมพร้อมอยู่ในระบบ online ตลอดเวลา และเมื่อถึงลำดับสัมภาษณ์ กรรมการจะเชิญผู้เข้ารับการสัมภาษณ์เข้าประจำห้องสัมภาษณ์
  • หากไม่ได้รับ Email (ลิ้งค์เข้าห้องสอบสัมภาษณ์) หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ แอทไลน์ คณะสื่อสารมวลชน: @125xpjfh
    หรือโทร. 02-310-8979 (คุณชาคร) ในวันและเวลาราชการ

 

ดาวน์โหลดประกาศ

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา