รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

โควตา-ประกาศ-ผู้ผ่าน

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)
———————————-
ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควต้า (Quota) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อ
ผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและ สื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้

1. กรรณิการ์   ดวงตาผา
2. กรวรรณ   ชะลาชล
3. กวินนาฏ   อำนวนคณะ
4. จรรยมณทน์   ตั๊นสกุล
5. จิตติชัย   แก้วทองสุข
6. ชลลิดา   กตัญญู
7. ณัฎฐณิชา   ปรีชายุทธ
8. ณัฐพงศ์   หนูอ่อน
9. ณัฐภัทร   คล้ายเรียน
10. ดุจเดือน   กุลอุปฮาด
11. ทิชารินทร์   ทุมสาร
12. ธนภัทร   ครองยศ
13. ธัญสิริ   สาทิสประภา
14. นริสรา   เสาธงใหญ่
15. นวพรรษ   อังกาทิพย์
16. บุณยานุช   งามน้อย
17. เบญจวรรณ   เหลืองอร่าม
18. เบญญาภา   เมืองแสน
19. ปรเมศวร์   ชั้นทองคำ
20. พรชิตา   ชัยการ
21. พัตรพิมล   สุวรรณทรัพย์
22. พาขวัญ   อินทรโชติ
23. พิรกานต์   ชลสาคร
24. ฟารีดา   วรรณสุทธิ์
25. ภัททิยา   สืบสิงห์
26. รวิภา   ตันตระกูล
27. รัฐกร   ล้อวรลักษณ์
28. วงศธร   เปรมปรี
29. วรดร   มาอินทร์
30. วลัลม์   นิธิรัตนอัครกุล
31. ศรราม   ผ่องแผ้ว
32. ศุภณัฐ   บุญรัตน์
33. สรณ์ศิริ   เฮงสูงเนิน
34. สุจารี   อ้วนซิน
35. สุชานันท์   แซ่ล่อย
36. สุวนันท์   สุวรรณรัตน์
37. อนุภาพ   ดีมาก
38. อภิวัฒน์   จิรภัทรธนทัต
39. อัญญา   โคตรสมบัติ
40. อำวรา   เชิญผึ้ง
41. สุกัญญา   ฝูงใหญ่ (สำรองอันดับ 1)
42. ศรัณยู   ยังประสงค์ (สำรองอันดับ 2)

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566
เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ๐๒๑๓ อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง และผู้ผ่านรายชื่ออันดับสำรอง เข้ารายงานตัวในวันพุธที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง ๐๒๑๓ อาคารท่าชัย (TCB) ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2566

 

ดาวน์โหลดประกาศทางการ

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา