VERNOGRAPH ครั้งที่ 1 หัวข้อ “หลอมรวม เก่า-ใหม่”

หนังสือรวมภาพ Vernograph ครั้งที่ 1_compressed

โครงการ VERNOGRAPH “บันทึกถิ่นไทย” เป็นโครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ วัฒนธรรมอันหลากหลายด้วยความงดงามของท่วงท่าของภาษาท้องถิ่น (Vernacular) ผ่านการถ่ายภาพ (Photograph) เพื่อบันทึกเรื่องราวของชุมชนในท้องถิ่นต่างๆ และนำมาจัดแสดง ซึ่งสร้างความภูมิใจให้กับชุมชนนั้นๆ ให้ได้เห็นชีวิตประจำวัน เป็นสุนทรียะที่สามารถจับต้องได้อย่างเป็นรูปธรรม

อดีตกาลนานมา กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยตั้งแต่กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1 มีศูนย์กลางการปกครองอยู่ภายในเกาะรัตนโกสินทร์ ทำให้ย่านนั้นเจริญรุ่งเรื่องตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา ย่านสามแพร่งก็เช่นกัน เป็นส่วนหนึ่งภายในเกาะรัตนโกสินทร์ที่มีการค้า และส่วนราชการใกล้เคียง ทำให้มีผู้คนอยู่อาศัย และมีการทำมาค้าขายเป็นจำนวนมาก ด้วยเหตุนี้ จึงเหมาะสมที่จะเป็นพื้นที่ในการบันทึกเรื่องราวที่ผ่านเหตุการณ์ต่างๆ โดยพื้นที่ดังเดิมได้ปรับเปลี่ยนตามเหตุบ้านการเมือง และสถานการณ์ปัจจุบัน จึงมีการบูรณะอาคารเก่า ต่อเติมอาคาร โดยยังคงให้ความเคารพต่อพื้นที่เดิม ซึ่งนับว่าเป็นการหลอมรวมความโบราณ และความทันสมัยเอาไว้ด้วยกัน

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา