ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
———————————-

            ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตร-บัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota) นั้น
บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้

1. นางสาวกัญญาณัฐ  ดวงจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ  จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวชโรชา  ไชยเมืองชื่น
4. นายฐิติเมธี  ยะวิญชาญ
5. นางสาวณัฐริกา  ฝูงใหญ่
6. นายธนธรณ์  พิจารณ์
7. นางสาวธัญชนก  อินเต้
8. นางสาวธิดารัตน์  พรมหงส์
9. นางสาวปารียา  อุ่นฤกษ์
10. นายปฏิภาณ  หาญกล้า
11. นายพงษ์พัฒน์  ขาวจันทร์คง
12. นางสาวพรชิตา  ชัยการ
13. นางสาวภัทรมน  ปุ๋ยนอก
14. นายภูมิพัฒน์  พรหมศิลป์

15. นางสาวมารีน  เสนารักษ์
16. นางสาวร่มใจ  มุมานะอุตสาหะ
17. นายวรรณะ  สระงาม
18. นางสาววิมลสิริ  ละหุ่ง
19. นายสรวิชญ์  หลีน้อย
20. นางสาวสายรุ้ง  อาภรณ์
21. นางสาวสิรินยากรณ์  กาศเกษม
22. นางสาวสิริวิมล  ศิลาแสง
23. นางสาวเสาวลักษณ์  ยอดคำตัน
24. นางสาวอชิรญา  เกียรติเพชรา
25. นายอฏิรัฐ  นามวงค์
26. นางสาวอภิญญา  จันทนะ
27. นางสาวอรนิชร พันธ์วงษ์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567


กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)
———————————-
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom Meeting

09.00 – 10.30 น.
ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2
1. นางสาวกัญญาณัฐ ดวงจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวชโรชา ไชยเมืองชื่น
4. นายฐิติเมธี ยะวิญชาญ
5. นางสาวณัฐริกา ฝูงใหญ่
6. นายธนธรณ์ พิจารณ์
7. นางสาวธัญชนก อินเต้
8. นางสาวธิดารัตน์ พรมหงส์
9. นางสาวปารียา อุ่นฤกษ์
10. นายปฏิภาณ หาญกล้า
11. นายพงษ์พัฒน์ ขาวจันทร์คง
12. นางสาวพรชิตา ชัยการ
13. นางสาวภัทรมน ปุ๋ยนอก
14. นายภูมิพัฒน์ พรหมศิลป์
10.30 – 12.00 น.
ห้องสอบที่ 1 ห้องสอบที่ 2
15. นางสาวมารีน เสนารักษ์
16. นางสาวร่มใจ มุมานะอุตสาหะ
17. นายวรรณะ สระงาม
18. นางสาววิมลสิริ ละหุ่ง
19. นายสรวิชญ์ หลีน้อย
20. นางสาวสายรุ้ง อาภรณ์
21. นางสาวสิรินยากรณ์ กาศเกษม
22. นางสาวสิริวิมล ศิลาแสง
23. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดคำตัน
24. นางสาวอชิรญา เกียรติเพชรา
25. นายอฏิรัฐ นามวงค์
26. นางสาวอภิญญา จันทนะ
27. นางสาวอรนิชร พันธ์วงษ์

หมายเหตุ

  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ก่อนเวลาสอบ 15 นาที
  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เปลี่ยนชื่อใน Google Meet เป็น ลำดับที่ ชื่อ-สกุล เช่น  30_ชาคร ทองอยู่
  • ลิ้งค์ Google Meet ได้ถูกจัดส่งไปยัง Email ของผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบใน   Junk Mail ด้วย)
  • หากไม่ได้รับ Email (ลิ้งค์เข้าห้องสอบ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร ติดต่อ 02–310-8979 (คุณวิชบูล พันธุมสุต) วันเวลาราชการเท่านั้น

ดาวน์โหลดประกาศแนบ

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา