ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566

รอบเพิ่มเติม

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร
เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 17 คน ดังนี้

1. นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พัว 10. นายธีรัตม์ นวมน้อย
2. นางสาวกรณิการ์ แก้วประเสริฐ 11. นายพรรณษา สุดตาสอน
3. นายกัมปนาท แพงเหล่า 12. นายพิทักษ์สิทธิ์ สังข์ศาสตร์
4. นางสาวกัลยากร มูลน้อย 13. นางสาวมีนา ศรีจามร
5. นายชวิน ฐิติพัฒนานนท์ 14. นางสาวสุทธิดา ผูกพันธ์
6. นายชายแดน ทอนจรุง 15. นายอณิรุธ เกษรรัตน์
7. นายชีวานนท์ หนูงาม 16. นายอนวรรษ บุตตะเเสน
8. นายทินกร ชัยชนะโชค 17. นายอิศวะ ญาติตาอินทร์
9. นางสาวทีฆสรา นรเศรษฐพงศ์

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2566
เวลา 09.00 – 12.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meeting

ห้องสอบ/เวลา
09.00 – 12.30 น.
ห้องสอบที่ 1
1. นายเกียรติศักดิ์ พงษ์พัว 4. นางสาวกัลยากร มูลน้อย
2. นางสาวกรณิการ์ แก้วประเสริฐ 5. นายชวิน ฐิติพัฒนานนท์
3. นายกัมปนาท แพงเหล่า 6. นายชายแดน ทอนจรุง
ห้องสอบที่ 2
7. นายชีวานนท์ หนูงาม 10. นายธีรัตม์ นวมน้อย
8. นายทินกร ชัยชนะโชค 11. นายพรรณษา สุดตาสอน
9. นางสาวทีฆสรา นรเศรษฐพงศ์ 12. นายพิทักษ์สิทธิ์ สังข์ศาสตร์
ห้องสอบที่ 3
13. นางสาวมีนา ศรีจามร 16. นายอนวรรษ บุตตะเเสน
14. นางสาวสุทธิดา ผูกพันธ์ 17. นายอิศวะ ญาติตาอินทร์
15. นายอณิรุธ เกษรรัตน์

หมายเหตุ

  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meet ก่อนเวลาสอบ 30 นาที
  • ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เปลี่ยนชื่อในโปรแกรม เป็น ลำดับที่_ชื่อ-สกุล เช่น  30_ชาคร ทองอยู่
  • ลิ้งค์ Google Meet ได้ถูกจัดส่งไปยัง Email ของผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบใน   Junk Mail ด้วย)
  • หากไม่ได้รับ Email (ลิ้งค์เข้าห้องสอบ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรติดต่อ 02–310-8979 (คุณชาคร) วันเวลาราชการเท่านั้น

 

ประกาสผู้มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม 66

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา