รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รอบเพิ่มเติม ปีการศึกษา 2566

ผู้มีสิทธิ์ศึกษาต่อรอบเพิ่มเติม-ปี-66-สาขาฟิล์ม

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

   ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบเพิ่มเติม เมื่อวันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2566 การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ
เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้

1 นายชวิน ฐิติพัฒนานนท์
2 นายชายแดน ทอนจรุง
3 นายชีวานนท์ หนูงาม
4 นายทินกร ชัยชนะโชค
5 นางสาวทีฆสรา นรเศรษฐพงศ์
6 นายธีรัตม์ นวมน้อย
7 นายพิทักษ์สิทธิ์ สังข์ศาสตร์
8 นางสาวสุทธิดา ผูกพันธ์
9 นายอณิรุธ เกษรรัตน์
10 นายอิศวะ ญาติตาอินทร์

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566
เวลา 13.00 น. – 15.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 10 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์ รายละเอียดเอกสารที่ต้องเตรียมตามเอกสารแนบ

กำหนดการรายงานตัว
ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบเพิ่มเติม

ในวันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการ ชั้น 10 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เอกสารที่ต้องเตรียมมารายงานตัว

เอกสารรายงานตัว จำนวน
1. สำเนาวุฒิการศึกษา (ม.6 หรือเทียบเท่า) 3 ฉบับ
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 2 ฉบับ
3. รูปถ่ายสีขนาด 1.5 หรือ 2 นิ้ว 1 รูป
4. ใบรับรองแพทย์ 1 ฉบับ
5. เอกสารใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี) 2 ฉบับ
6. ค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน

  • จำนวน 24,600.- บาท (สองหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)
  • *** ให้นักศึกษาทำ “แคชเชียร์เช็ค” (ธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล) หรือ “ดราฟต์” (ธนาคารต่างจังหวัด) สั่งจ่าย
  • *****“มหาวิทยาลัยรามคำแหง”****
1 ใบ
  • หมายเหตุ : หากมีข้อสงสัย ต้องการสอบถามเพิ่มเติมโทร 064-506-2172 (ชาคร) **

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ สาข

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา