ผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ปีการศึกษา 2567

top-view-keys-drawing-arrangement

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2567 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน
จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้

กลุ่มที่ 1

1. นางสาวกัลยรักษ์ ยั่งยืน
2. นายกิติ แสงเปลี่ยน
3. นายจิรา แพทย์จินดา
4. นางสาวชมพูนิกข์ หอมเขียว
5. นายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น
6. นางสาวณัฐณิชา โสมิ
7. นางสาวณัฐธิวรรณ จุลศรี
8. นางสาวณัฐนรี พิกุลทอง
9. นายณัฐพล อยู่ร่ม
10. นายดนัย ภู่ยอดยิ่ง
11. นางสาวธณัณภรณ์ พนมเสริฐ
12. นายธเนศพล บ่อคุ้ม
13. นายธีระพัฒน์ วงษ์ศิลา
14. นายนนทวี สุขแก้ว
15. นายสมพร ทองอรุณ
16. นางสาวปาริฉัตร ถินมานัด
17. นายปิติภัทร ทองรัก
18. นายพงษ์พัฒน์ ขาวจันทร์คง
19. นายพิทักษ์โชค กิริกัน
20. นางสาวภัสสร สัญวัชญ์

กลุ่มที่ 2

21. นางสาวมณีรัตน์ เขียวทะ
22. นายศุภกิจ คุณผอม
23. นางสาวศุภาพิชญ์ หงส์มาลา
24. นางสาวสุรดาริน รินท้าว

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศกลุ่มที่ 1 ดำเนินการรายงานตัว ในวันพฤหัสบดีที่
25 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1005 อาคารพิริยราม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) และหากมีผู้สละสิทธิ์ ทางคณะฯจะติดต่อนัดหมาย กลุ่มที่ 2 ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้ให้ไว้ เพื่อเข้ารายงานตัวตามลำดับ ในวันอังคารที่ 30 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 1005 อาคารพิริยราม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)  หากผู้มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม   พ.ศ. 2567

 

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษษต่อ TCAS 1

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา