TCAS67 | ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ รอบที่ 2 โควตา (Quota)

arrangement-movie-elements-black-background

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์
ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 2 โควตา (Quota)

            ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบ 2 โควตา (Quota) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2567 การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้

 

1. นางสาวกัญญาณัฐ ดวงจันทร์
2. นางสาวจุฑามาศ จันทร์สุวรรณ
3. นางสาวชโรชา ไชยเมืองชื่น
4. นางสาวณัฐริกา ฝูงใหญ่
5. นายธนธรณ์ พิจารณ์
6. นางสาวธัญชนก อินเต้
7. นางสาวธิดารัตน์ พรมหงส์
8. นางสาวปารียา อุ่นฤกษ์
9. นายปฏิภาณ หาญกล้า
10. นายพงษ์พัฒน์ ขาวจันทร์คง
11. นางสาวพรชิตา ชัยการ
12. นางสาวภัทรมน ปุ๋ยนอก
13. นายภูมิพัฒน์ พรหมศิลป์
14. นางสาวมารีน เสนารักษ์
15. นางสาวร่มใจ มุมานะอุตสาหะ
16. นายวรรณะ สระงาม
17. นางสาววิมลสิริ ละหุ่ง
18. นายสรวิชญ์ หลีน้อย
19. นางสาวสายรุ้ง อาภรณ์
20. นางสาวสิรินยากรณ์ กาศเกษม
21. นางสาวสิริวิมล ศิลาแสง
22. นางสาวเสาวลักษณ์ ยอดคำตัน
23. นางสาวอชิรญา เกียรติเพชรา
24. นายอฏิรัฐ นามวงค์
25. นางสาวอภิญญา จันทนะ
26. นางสาวอรนิชร พันธ์วงษ์

 

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง 1001 อาคารพิริยราม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศ ณ วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดเอกสารประกาศ

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา