รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ TCAS67 รอบ 3 Admission

movie-slate-with-cinema-tickets

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง รายชื่อผู้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 3 Admission

1. นายกษมา พูลผล
2. นายกิตติศักดิ์ แจ่มจันทร์
3. นางสาวขวัญจิรา ศรีภุมมา
4. นางสาวจิรัชญา สายทองเถื่อน
5. นางสาวชญาดา บรรดาศักดิ์
6. นายชนภัทร อมัติรัตนะ
7. นางสาวฐิตินันท์ พลคำ
8. นางสาวฐิติมา ลิมกุลาคมน์
9. นายณกรณ์วัฒน์ วิโรจน์
10. นายณัชนนท์ นพรัตน์
11. นางสาวณัฐณิชา บุสดี
12. นายธนภัทร เพิ่มวิสิษฎ์
13. นางสาวธัชพรรณ ขอนทอง
14. นางสาวธัญลักษณ์ อยู่เย็น
15. นายธิติ มณีศรี
16. นายปรเมศวร์ อินทะจักร์
17. นางสาวปัญญดา สังขกุล
18. นายปิยวัฒน์ จอมคำสิงห์
19. นางสาวปุณยนุช ดำรงรัตน์นุวงศ์
20. นายพงษ์ธร เรียบร้อย
21. นายพิพัฒน์ สุขปรุง
22. นางสาวพิรดา ข่าขันมะลี
23. นางสาวเฟเวอร์ เบนสัน
24. นางสาวภูริมาศ มีทรัพย์รุ่งเรือง
25. นายรพีภัทร เริงโกมุท
26. นางสาววิชญาดา กันทะวงค์
27. นางสาวศลิษา อาลัยสุข
28. นายสหรัฐ ศรีสมัย
29. นางสาวสุกฤตา เนาว์พิมาย
30. นางสาวสุภาพร โซ่พิมาย

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศ ดำเนินการรายงานตัว ในวันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567
เวลา 09.30 น. ณ ห้อง 1001 อาคารพิริยราม ชั้น 10 มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก)
หากผู้ที่มีรายชื่อไม่มารายงานตัว ถือว่าสละสิทธิ์
ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดประกาศ

ขอแจ้งรายละเอียดขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ และการลงทะเบียนเรียน >>คลิก<<

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา