รับสมัครรอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 สาขาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์

arrangement-movie-elements-black-background

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2

ด้วยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง จะดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 รอบเพิ่มเติม ครั้งที่ 2 โดยมีรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

 1. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
  1.1 คุณสมบัติทั่วไป
  1.1.1 มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  1.1.2 เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร้ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
  1.1.3 เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองต่อมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีต่อไปโดยเคร่งครัดทุกประการ
  1.1.4 ไม่เคยโดนคัดชื่อออกจากสถาบันศึกษาเพราะมีความผิดทางวินัย
  1.2 คุณสมบัติเฉพาะ
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
 2. การจัดการศึกษา
  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ใช้เวลาศึกษาตามหลักสูตร 4 ปี
 3. กำหนดการการสมัครคัดเลือก
กิจกรรมการสมัครคัดเลือก  วัน เดือน ปี
เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 14 – 29 มิถุนายน 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc
สอบสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc
ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษารอบเพิ่มเติม วันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc
รายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียน วันที่ 3 กรกฎาคม 2567

4. การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร
     4.1 กรอกข้อมูลสมัครผ่าน Google form ในเว็บไซต์ของคณะสื่อสารมวลชน www.mac.ru.ac.th/tcas เพื่อทำการสมัคร
4.2 แนบไฟล์โดยสแกนเป็นไฟล์นามสกุล .pdf หรือ .jpg ดังนี้
4.2.1 บัตรประจำตัวประชาชนด้านที่มีรูปถ่ายของผู้สมัคร (บัตรประจำตัวประชาชนต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์)
4.2.2 ระเบียนแสดงผลการเรียน (วุฒิการศึกษา) ตามข้อ 1.2 ที่สถานศึกษาออกให้พร้อมประทับตราโรงเรียน/สถาบัน และแสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4.2.3 ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล (เฉพาะในกรณีที่ชื่อ-สกุล ในเอกสารการสมัครไม่ตรงกัน)
4.3 ผลงานการนำเสนอตนเองในรูปแบบเรียงความ (ไม่เกิน 1 หน้ากระดาษ A4) หรือ ผลงานสื่อสร้างสรรค์เคลื่อนไหว (คลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 1 นาที) อย่างหนึ่งอย่างใด หรือทั้งสองอย่างในหัวข้อ “me and my  surroundings” โดยต้องเป็นผลงานที่เขียนหรือผลิตขึ้นใหม่ เพื่อใช้สมัครในครั้งนี้เท่านั้น
หมายเหตุ: ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรองว่าตนเองเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัคร และกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดอันเกิดจากผู้สมัคร หรือตรวจพบว่าเอกสารหลักฐานการสมัครนำมายื่นไม่ตรง หรือไม่เป็นไปตามประกาศรับสมัคร จะถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบครั้งนี้

5. การคัดเลือกเข้าศึกษา
5.1 การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 จะพิจารณาผู้ผ่าน             การคัดเลือกจากผลงานการนำเสนอตนเอง เรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยมีเกณฑ์การพิจารณา ดังนี้
5.1.1 ผลงานการนำเสนอตนเอง 100 คะแนน

ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิ์ได้รับพิจารณาประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ จะต้องได้คะแนนผลงานการนำเสนอตนเองไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน

5.2 การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc พร้อมรายละเอียดในการสอบสัมภาษณ์

5.3 การสอบสัมภาษณ์
ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์จะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม Google Meet ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc หากไม่เข้าสัมภาษณ์ตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์
5.4 การพิจารณาผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะกรรมการดำเนินงานรับนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2567 จะพิจารณาจากรายชื่อ
ผู้ผ่านการคัดเลือกจากคะแนนสอบสัมภาษณ์ เรียงลำดับตามคะแนนจากมากไปหาน้อย โดยมีหัวข้อในการสอบสัมภาษณ์เกณฑ์การพิจารณา และเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำ ดังนี้
5.4.1 ความรู้ความเข้าใจในด้านภาพยนตร์ 60 คะแนน
และสื่อสร้างสรรค์
5.4.2 ทัศนคติและความพร้อมต่อระบบการเรียนการสอน 40 คะแนน
ของหลักสูตรฯ
คะแนนรวม 100 คะแนน
ทั้งนี้ จะต้องได้คะแนนในการสอบสัมภาษณ์รวมกันไม่ต่ำกว่า 70 คะแนน จึงจะถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

5.5 การประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
คณะสื่อสารมวลชน จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2567 ที่เว็บไซต์ https://mac.ru.ac.th/dfc
หมายเหตุ: ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นสิ้นสุด

6. เงื่อนไขการเข้าศึกษา
6.1 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และมีสิทธิ์ลงทะเบียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ต้องสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรมัธยมตอนปลายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรืออื่น ๆ หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่า ไม่สำเร็จการศึกษา หรือมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าการมีสิทธิ์เข้าศึกษานั้นเป็นโมฆะ และขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัคร และเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาทุกกรณี
6.2 ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนแรกเข้าเป็นนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรียบร้อยแล้ว หากมหาวิทยาลัยตรวจสอบพบในภายหลังว่า ผู้ใดใช้เอกสารหลักฐาน-เท็จ หรือปลอมในการสมัคร หรือคัดเลือก หรือลงทะเบียนเข้าศึกษา จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และยังอาจถูกดำเนินคดีอาญาตามกฎหมายด้วย

7. อัตราค่าเล่าเรียน
อัตราค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าลงทะเบียนเรียนและค่าบำรุงการศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะสื่อสารมวลชน หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565

ประกาศ ณ วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2567

ดาวน์โหลดประกาศฉบับจริง

ลิ้งสมัครเรียน

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา