ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

MCRU-Future-Image

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง   ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567

TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

———————————-

ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567 TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นั้น

บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 27 คน ดังนี้

ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่มีรายชื่อข้างต้นเข้ารับการสัมภาษณ์ในระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม
Google Meet ในวันและเวลา ตามกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 มกราคม   พ.ศ. 2567

 

กำหนดการสอบสัมภาษณ์

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2567

TCAS67 รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

———————————-

ในวันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567 เวลา 09.30 – 11.30 น.

ผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meeting

ห้องสอบ/เวลา 09.30 – 10.30 น. 10.30 – 11.30 น.
ห้องสอบที่ 1 1. นางสาวกัลยรักษ์ ยั่งยืน

2. นายกิติ แสงเปลี่ยน

3. นายจิรา แพทย์จินดา

4. นางสาวชมพูนิกข์ หอมเขียว

5. นายชัยวัฒน์ หล้าโนนตุ่น

16. นางสาวปาริฉัตร ถินมานัด

17. นายปิติภัทร ทองรัก

18. นางสาวปิยะธิดา มะสุวรรณ

19. นายพงษ์พัฒน์ ขาวจันทร์คง

 

ห้องสอบที่ 2 6. นางสาวณัฐณิชา โสมิ

7. นางสาวณัฐธิวรรณ จุลศรี

8. นางสาวณัฐนรี พิกุลทอง

9. นายณัฐพล อยู่ร่ม

10. นายดนัย ภู่ยอดยิ่ง

20. นายพิทักษ์โชค กิริกัน

21. นางสาวภัสสร สัตวัชญ์

22. นางสาวมณีรัตน์ เขียวทะ

23. นายศุภกิจ คุณผอม

 

ห้องสอบที่ 3 11. นางสาวธณัณภรณ์ พนมเสริฐ

12. นายธเนศพล บ่อคุ้ม

13. นายธีระพัฒน์ วงษ์ศิลา

14. นายนนทวี สุขแก้ว

15. นายสมพร ทองอรุณ

24. นางสาวศุภาพิชญ์ หงษ์มาลา

25. นางสาวสุรดาริน รินท้าว

26. นายเสฎฐวุฒิ อ่อนท้วม

27. นางสาวเสาวรส สุขสำราญ

 

 

หมายเหตุ : – ให้ผู้เข้ารับการสัมภาษณ์ เข้าห้องสอบผ่านระบบออนไลน์ด้วยโปรแกรม Google Meeting ก่อนเวลาสอบ 15 นาที

  •  ลิงค์ Google Meeting ได้ถูกจัดส่งไปยัง Email ของผู้สมัคร (โปรดตรวจสอบ  ใน Junk Mail ด้วย)
  • หากไม่ได้รับ Email (ลิงค์เข้าห้องสอบ) หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร
    ติดต่อ 02–310-8979 (คุณวิชบูล) หรือ 098-250-6515 วันเวลาราชการ

 

ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิืสอบสัมภาษณ์รอบ 1

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา