กิจกรรมไหว้ครูและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

ไหว้ครู-66.png-16-9

กำหนดการ
โครงการสานสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2566
คณะสื่อสารมวลชน 
วันที่  7 กรกฎาคม 2566  
ณ ห้อง 322 อาคารสุโขทัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา กิจกรรม
08.30 – 09.00 น. ลงทะเบียน
09.00 – 09.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
09.30 – 10.00 น. และบรรยายพิเศษ เรื่อง

“เคล็ดลับความสำเร็จ ในรั้วรามฯ”

10.00 – 12.00 น.
  • แนะนำคณาจารย์และพิธีไหว้ครู
  • ตอบข้อซักถาม

โดย คณบดีและคณาจารย์

12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหาร
13.00 – 16.00 น.

เสวนา “เรียนรามฯ ให้สนุก…. มีความสุขกับการใช้ชีวิต”

โดย …ศิษย์เก่าคณะสื่อสารมวลชน

  • เคล็ดลับความสำเร็จในการเรียนของรุ่นพี่
  • แนวทางการเรียน การทำกิจกรรม และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างคุ้มค่า

บุคลากรสายสนับสนุให้ความรู้ พร้อมอธิบายเกี่ยวกับการให้บริการการศึกษากับนักศึกษา โดยบุคลากรสายสนับสนุนของคณะ

16.10 น. ปิดงาน
   

แชร์เลยตอนนี้ :

ประกาศจากทางสาขา

กิจกรรมของทางสาขา