คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เทศกาลภาพยนตร์อาเซียน