คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

หลักสูตรคณะสื่อสารมวลชน (ปรับปรุงใหม่ 2560)

ระดับปริญญาตรี

• ส่วนกลาง

ภูมิภาค

ภาคพิเศษ

ตารางเปรียบเทียบรหัสวิชาคณะสื่อสารมวลชน

• บาร์โค้ดรหัสวิชาใหม่

 


แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร ส่วนกลาง

– สำหรับนักศึกษา รหัส 56-59

สำหรับนักศึกษา รหัส 60

แบบฟอร์มโครงสร้างหลักสูตร ส่วนภูมิภาค

สำหรับนักศึกษา รหัส 58-59

สำหรับนักศึกษา รหัส 60

——————————————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่อง   รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี

โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน

คณะสื่อสารมวลชน

ภาค 1 ปีการศึกษา 2564

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงเปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน คณะสื่อสารมวลชน คัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ ศึกษานอกเวลาราชการ มีรายละเอียดดังนี้

หลักสูตร ๑๔๔ หน่วยกิต โดยสามารถใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิต

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2560

คุณวุฒิผู้สมัคร ผู้มีสิทธิ์สมัครต้องมีคุณวุฒิข้อใดข้อหนึ่ง ดังต่อไปนี้

-สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.๖) หรือเทียบเท่า

-สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า

-ผู้กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี

-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา

– ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๓) หรือเทียบเท่า และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหงว่าด้วยคุณวุฒิของผู้สมัครเข้าศึกษาชั้นปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙

การคัดเลือกโดยการสัมภาษณ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหงกำหนดหลักกณฑ์และพิจารณาการคัดเลือกโดยมอบหมายให้เป็นเอกสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารโครงการศึกษาคณะสื่อสารมวลชน

การกรอกใบสมัคร

กรอกใบสมัครและสมัครผ่านออนไลน์

คลิกที่นี่เพื่อกรอกใบสมัคร

สอบถามรายละเอียดสำนักงานโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาคพิเศษ คณะสื่อสารมวลชน ณ อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก โทร. ๐๒-๓๑๐-๘๙๘๐, ๐๘๑-๕๖๒๗๔๑๑, 098-2506515, 083-1419610 วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

เวลาเรียน

บรรยายในชั้นเรียน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา ๑๗.๐๐ – ๒๑.๐๐ น.

ระบบการศึกษา

ใช้ระบบการศึกษาแบบ Block Course System บรรยายในชั้นเรียน ใช้สื่อการสอน ตำรา และเอกสารสรุปการสอน บรรยายในแต่ละกระบวนวิชา โดยนักศึกษาจะต้องเข้าเรียนไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ จึงจะมีสิทธิสอบในกระบวนวิชานั้น

สถานที่จัดการเรียนการสอน

ณ คณะสื่อสารมวลชน อาคารสุโขทัย ชั้น 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก หรือเรียนผ่านระบบออนไลน์

กำหนดการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง