คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

สื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาการบริโภคผักพื้นบ้าน

   คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการบริการวิชาการ หัวข้อ “สร้างสื่อสร้างสุขภาพ” และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม หัวข้อ “สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ” โดยในปีการศึกษา 2566 นี้ ได้จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร และ ห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ ระหว่างเดือนมกราคม – กุมภาพันธ์ 2567

   ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และห้างหุ้นส่วนจำกัดถาวรเมดไลน์ ตั้งอยู่ในซอยติวานนท์-ปากเกร็ด ๕๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ทั้งสองหน่วยงานต่างได้พัฒนาพื้นที่และดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตรภายในองค์กรของตนและมีแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สร้างอาหารปลอดภัยคล้ายคลึงกัน โดยคณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะสื่อสารมวลชน ได้เห็นศักยภาพของพื้นที่ทั้งสอง ทั้งในแง่ของการนำภูมิปัญญาเรื่องการปลูกพืชผักสวนครัว ผักพื้นบ้าน และผักสลัด การสร้างอาชีพใหม่หรือกิจกรรมร่วมกันของคนในองค์กร รวมถึงในแง่การพัฒนาพื้นที่ที่เป็นที่ดินเปล่าอย่างสร้างสรรค์ ซึ่งสวนผักของทั้งสองหน่วยงานนี้เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ แต่สาธารณชนภายนอกรับรู้เกี่ยวกับพื้นที่เกษตรที่ทั้งสององค์กรดำเนินการค่อนข้างน้อย คณะสื่อสารมวลชน จึงมีความตั้งใจที่จะพัฒนาโครงการที่สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะในแง่การผลิตบัณฑิตในคณะสื่อสารมวลชน ที่สามารถผลิตสื่อสร้างสรรค์ ในหัวข้อที่เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมการบริโภคผักทั้งที่เป็นผักสวนครัว ผักสลัด ผักสมุนไพรและผักพื้นบ้าน ที่ปลูกโดยบุคลากรของทั้งสองหน่วยงานนี้ สู่การรับรู้ของสาธารณชนในวงกว้างมากยิ่งขึ้น

   ด้วยเหตุนี้ คณะสื่อสารมวลชน จึงจัดโครงการ “สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ”  เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านการสื่อสารที่ได้ศึกษามา องค์ความรู้ด้านผลิตผลงานสื่อ ที่สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาที่ศึกษา  ประสานกับองค์ความรู้พื้นบ้านเกี่ยวกับพืชผักสมุนไพร การส่งเสริมสุขภาพ และการป้องกันโรค  จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับอาหารเพื่อสุขภาพในลักษณะของคลิปวิดีโอสั้น โดยมีการเพิ่มแรงจูงใจในการสร้างสรรค์สื่อวัฒนธรรมผ่านกิจกรรมการประกวดหัวข้อ “ภูมิปัญญาการบริโภคผักพื้นบ้าน” โดยมีนักศึกษาปริญญาตรี ที่เข้าร่วมโครงการจากทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล และ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ เข้าร่วมโคงการ รวมจำนวนประมาณ 70 คน มีผลงานที่นักศึกษาสร้างสรรค์ส่งประกวดจำนวน 33 ผลงานคลิปสั้น โดยผลงานสร้างสรรค์ส่วนหนึ่งได้นำไปเผยแพร่บนแพลตฟอร์มเผยแพร่คลิปวิดีโอสั้น เพื่อให้สาธารณชนทั่วไปรับรู้ถึงการมีอยู่ของสองสถานที่นี้ และประโยชน์ของการบริโภคผักพื้นบ้าน

ตัวอย่างผลงานที่เผยแพร่

ผลงานของภาวนาพร ชนะศรีโยธิน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@ppamn_

#สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ Acoustic guitar chill (no wave sound)(1254171) – KBYS

 

ผลงานของปวีณ์ธิดา นิ่มเนียน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@praewpiww

มารีวิวสวนผักออร์แกนิคผักสวนครัวกันค่าา #สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ Calm background music with acoustic guitar and saxophone(1288148) – ame

 

ผลงานของสิริลักษณ์ เทศธรรม นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@laktham

🥬🪿🌾 #ลักษณ์ธรรม 🍃 #สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ เสียงต้นฉบับ – LakTham – LakTham

 

ผลงานของธัญพิชชา แก้วเกิด นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@oeyaei

สาวๆ หนุ่มๆ หลบหน่อย!!! #สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ Relax in nature(1277542) – fsb02takuya

 

ผลงานของนฤมล ปีพูน นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@yakcharongdangdang

ไปอุดหนุนกันได้นะคะ😊 #สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ เสียงต้นฉบับ – baaaa – baaaa

 

ผลงานของฐิฌาภรณ์ ทับทิมทอง นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล

@wuyimind

ปากเกร็ด นนทบุรีมีของดีอะไรมาดูกันนนนน 😖 #สื่อวัฒนธรรมร่วมใจ #เกษตรอินทรีย์ #ศูนย์ฝึกอาชีพปัญญาคาร #สวนผักถาวร

♬ ♡ ᶫᵒᵛᵉᵧₒᵤ ♡ – SoBerBoi