คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565

ดีไซน์ที่ไม่มีชื่อ

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565

นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th ในการเข้าร่วมเท่านั้น

CDM MCS ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน รหัส Classroom อาจารย์
CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น MWF 1430-1620 SK 2301 dpm4d7e อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์
อ.ชวิศา เชยจรรยา
CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง MWF 1330-1520 SKB501 tc2rbwt อ.​อาลี ปรียากร
CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร MWF 0930-1120 VKB 401 sofkk5f ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา
CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล MWF 0730-0920 SBB 201 jdvydrk รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร TTS 1530-1720 VKB 301 6prkhqt ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
CDM2201 MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น MWF 1330-1520 VPB 401 mvehfa6 ผศ.วันดี ชวดนุช
CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล TTS 1330-1520 VKB 502 bi7bx6r อ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว MWF 0730-0920 VKB 401 3iyyox2 รศ.วาริศา พลายบัว
CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา MWF 1130-1320 SBB 501 c46ijyx อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ MWF1330-1520 SBB501 rpndcjx อ.ดร.ภาณุฤทธิ์ สารสมบัติ
CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ TTS1330-1520 VPB402 f7gkpqb อ.วิชชุตา มังคะลี
CDM3106 MCS4170 การวิจัยนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น TTS0730-0920 VPB201 vb6w3u3 รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร MWF1530-1720 SBB303 7au4zbb อ.พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์
CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม MWF0930-1120 SKB502 txatix2 อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
CDM3305 MCS3182 การพูดในการกระจายเสียงและแพร่ภาพ MWF0930-1120 SKB503 jz3mg45 ผศ.วันดี ชวดนุช
CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์การ TTS0930-1120 VPB402 xyuysfv รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์
CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อการรณรงค์ MWF1530-1720 SBB310 re7tjaj รศ.ดร.สุระชัย ชูผกา
CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา TTS0930-1120 SBB301 xryelce ผศ.ชุติมา ผิวเรืองนนท์
MCS2462 การเขียนบทภาพยนตร์และการนำเสนอเรื่องด้วยภาพ MWF 0930-1120 SWB601 azxl2di อ.เอกลักษณ์ อนันตสมบูรณ์
CDM3407 MCS2162 สือสารมวลชนเพื่อการโฆษณา bxhke5v  อ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์

ดาวน์โหลดไฟล์ PDF

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา