คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

471A9864

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในกระบวนวิชา CDM4501 การฝึกงานด้านนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานีโทรทัศน์ PPTV และ สถานีโทรทัศน์ Thai PBS ในวันที่ 25 เมษายน 2566 โดยมี ผศ.วันดี ชวดนุช และอาจารย์พรศักดิ์ ธนพัฒนพงศ์ เป็นอาจารย์นิเทศในครั้งนี้ เพื่อเป็นการติดตามผลการฝึกปฏิบัติงานประสบการณ์วิชาชีพ และรับฟังปัญหาข้อเสนอแนะจากผู้ประกอบการ และความพึงพอใจของผู้ประกอบการ เพื่อนำมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน การทำงานในปัจจุบันต่อไป

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา