คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ปักหมุดรอ!! กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566

โปสเตอร์-ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่-66.png-ปกเว็บ

ปักหมุดรอ!!
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2566
คณะสื่อสารมวลชน

มาพบเพื่อนใหม่ สู่คณะสื่อสารมวลชน พร้อมอธิบายวิชาและวิธีการเรียน วางแผนการเรียน การใช้ชีวิตในรั้วรามคำแหง รวมถึงหลักสูตร จากคณาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะ

วันที่ 3 ก.ค. 2566 เวลา 13.00 – 15.00 น.
ณ ตึกสองแคว ๑ ชั้น ๕ ห้อง ๓๐๑
มหาวิทยาลัยรามคำแหง วิทยาเขตบางนา

กำหนดการ
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖
คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เวลา กิจกรรม
13.00 – 13.30 น. นักศึกษาใหม่ลงทะเบียน (พร้อมรับอาหารว่าง)
13.30 – 14.30 น. คณบดีคณะสื่อสารมวลชนกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่
แนะนำคณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะสื่อสารมวลชน โดย

  • ผศ.ดร. กิรติ คเชนทวา
  • อาจารย์อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ
  • ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์
14.30 – 15.00 น. แนะนำหลักสูตรการเรียนการสอน ในคณะสื่อสารมวลชน
แนะนำการประกันคุณภาพการศึกษา
กิจกรรมสานสัมพันธ์นักศึกษาใหม่
15.00 น. ปิดงาน

หมายเหตุ : กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา