คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์ ประจำปีการศึกษา 2566

MCRU-Future-Image

 

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน
เรื่อง ให้ทุนการศึกษาแสงชัย สุนทรวัฒน์
ประจำปีการศึกษา 2566

———————————

      ด้วยคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะให้ทุนการศึกษา “แสงชัย สุนทรวัฒน์” แก่นักศึกษาคณะสื่อสารมวลชน ทุนละ 3,000.- บาท จำนวน 10 ทุน นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติและหลักฐานประกอบการสมัครขอรับทุน ดังนี้

 1. คุณสมบัติทั่วไป
  1.1   เป็นนักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปริญญาตรี

  1.2   เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยนักศึกษาจากมหาวิทยาลัย
  1.3   ไม่เคยเป็นผู้จบการศึกษาตั้งแต่ชั้นปริญญาตรีขึ้นไป หรือเทียบเท่ามาก่อน หรือไม่เป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนปริญญาที่ 2
  1.4   เป็นผู้ที่มีผลการเรียนสอบไล่ได้เฉลี่ยปีการศึกษาละไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต (ไม่รวมภาคฤดูร้อน
  1.5   ไม่เป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาอื่นๆ ในปีเดียวกัน (รวมทั้งผู้ที่มีสิทธิกู้ยืมรัฐบาล)
  1.6   เป็นผู้ทำกิจกรรมด้านสื่อสารมวลชน จะเป็นกิจกรรมภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัยก็ได้ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาคณะสื่อสารมวลชนสามารถรับรองได้ จะได้รับการพิจารณาก่อน หรือเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี และขาดแคลนทุนทรัพย์

 2. หลักฐานประกอบการสมัคร
  2.1   ใบสมัครขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  2.2   ใบรับรองการทำกิจกรรมจากอาจารย์คณะสื่อสารมวลชนที่เกี่ยวข้องหรือหน่วยงานภายนอก
  2.3   ผลการศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนถึงภาคปัจจุบัน
  2.4   รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (สีเท่านั้น)
  2.5   สำเนาบัตรประจำตัวนักศึกษา และใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน
  2.6   ผลงานทางด้านกิจกรรม (ถ้ามี)

 

ทั้งนี้ นักศึกษาผู้ประสงค์จะขอรับทุนสามารถดาวน์โหลดใบสมัครในข้อ 2.1 ได้ที่  >>ดาวน์โหลดใบสมัคร<<

และส่งกลับมาพร้อมกับเอกสารในข้อที่ 2.2 – 2.6 ด้วยวิธีการสแกนเอกสารและส่งข้อมูลที่สแกนทางอีเมล masscomram@rumail.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2566  ทั้งนี้ นักศึกษาสามารถติดตามการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ได้ที่ช่องทาง

  • เว็บไซต์คณะสื่อสารมวลชน (www.mac.ru.ac.th)
  • เฟซบุ๊กแฟนเพจคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

 

กำหนดสัมภาษณ์
ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 10 คณะสื่อสารมวลชน
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 น.
โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบผ่านทางอีเมลของผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

 

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา