คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเข้าห้องเรียน Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน ปีการศึกษา 2/2566

รหัสห้องเรียน Google Claasroom คณะสื่อสารมวลชน 166 (2)
วันเวลา สถานที่เรียน และรหัสเข้าห้อง Google Classroom คณะสื่อสารมวลชน 2/66
*นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th เท่านั้น อัพเดท 27 พ.ย. 66*
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน วันเวลาและสถานที่เรียน รหัสเข้าห้อง
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า  Google Classroom
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.ชวิศา  เชยจรรยา  KTB 501 TU 1110-1340 lctpqg6
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร SBB 201 TH 0930-1120 eojw4fn
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SBB 501 TH 0930-1120 uzgwbac
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา VPB 401 TU 0730-0920 auvggoi
5 CDM2105 MCS2390 สื่อใหม่และเทคโนโลยีการสื่อสาร ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ VKB 401 TH 1530-1720 igluv57
6 CDM2201 MCS1450 การกระจายเสียงและการแพร่ภาพเบื้องต้น ผศ.วันดี  ชวดนุช VPB 401 W 1130-1320 bqdbfvt
7 CDM2203 MCS1460 ภาพยนตร์เบื้องต้น ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย SKB 503 TU 0930-1120 w52ri4a
8 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 507 W 0930-1120 2yvhnvx
9 CDM2302 MCS2260 หลักการสื่อข่าวและการเขียนข่าว รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 503 TU 0730-0920 wk52wwb
10 CDM2303 MCS1350 วาทวิทยา อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ VPB 501 TU 0730-0920 c4lewap
11 CDM2304 MCS3250 หลักการถ่ายภาพเพื่อการสื่อสาร ผศ.บัณฑิต สัตย์เพริศพราย SKB 504 TU 1330-1520 yuavhhf
12 CDM2402 MCS2150 นวัตกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SWB 703 TU 1330-1520 b4mgu7b
13 CDM2403 MCS3151 การสื่อสารเพื่อการจัดการความสัมพันธ์ อ.วิชชุตา  มังคะลี VPB 301 TU 1130-1320 f7gkpqb
14 CDM3106 MCS4170 การวิจัยทางนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 201 TU 0730-0920 vmyabq6
15 CDM3205 MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 501 TU 0930-1120 ek2bec5
16 CDM3206 MCS4350 การคิดเชิงออกแบบเพื่อการสื่อสาร อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 303 TU 1530-1720 h5oh2qk
17 CDM3208 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SKB 504 TU 0930-1120 ix2jvad
18 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SKB 502 TH 0930-1120 24l2kvw
19 CDM3210 MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์ ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 504 W 1130-1320 bd2ynn4
20 CDM3306 MCS2471 การออกแบบและผลิตสื่อเสียงดิจิทัล สุขเดช บุนนท์ SKB 1001 TH 1730-1920 bsdhqew
21 CDM3307 MCS3292 การออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก อุษณี ศรีสวัสดิ์ SKB 1001 F 1730-1920 c42rcjr
22 CDM3404 MCS2161 การสื่อสารองค์กร รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 TU 1130-1320 3dg6aa2
23 CDM3405 MCS4360 หลักกลยุทธ์การสื่อสารดิจิทัลเพื่อการรณรงค์ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา SBB 309 TU 1130-1320 djm4lcp
24 CDM3406 MCS3181 การสื่อสารสำหรับผู้นำ อ.วิชชุตา  มังคะลี SBB 502 W 0930-1120 y6oqmz5
25 CDM3407 MCS2162 การสื่อสารเชิงสร้างสรรค์เพื่อการโฆษณา ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SKB 504 W 0930-1120 xr4mqim
26 CDM4211 MCS4190  สื่ออาเซียนและระบบการสื่อสารโลก อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 506 TH 0930-1120 6xoe7cv
27 CDM4212 MCS4150 การสื่อสารเพื่อการพัฒนา ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 301 TU 0930-1120 6bzqdgl
28 CDM4213 MCS4362 การสื่อสารในภาวะวิกฤต อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 305 TH 1130-1320 45uamhj
29 CDM4214 MCS4470 การวิจัยกับประเด็นการสื่อสารในยุคดิจิทัล ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา SKB 501 W 0930-1120 lmq5nri
30 CDM4215 สื่อกับผู้มีชื่อเสียง ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ SKB 503 TH 1130-1320 kvleqfx
31 CDM4311 MCS3271 การออกแบบเนื้อหาข้ามสื่อ อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ TCB 507 TH 1130-1320 fc4kk7m
32 CDM4313 MCS3470 การผลิตภาพยนตร์ดิจิทัล อ.เอกลักษณ์  อนันตสมบูรณ์ SWB 701 TU 0930-1120 pho4btd
33 CDM4408 MCS3461 การจัดการสื่อมัลติแพลตฟอร์ม อ.อาลี  ปรียากร SKB502 TH 1330-1520 ywunh2v
35 CDM4410 MCS3354 การสื่อสารการตลาด ผศ.ดร.ภาณุฤทธิ์  สารสมบัติ SKB503 TH 0930-1120 gdt5edg
แบบบูรณาการเชิงสร้างสรรค์
36 CDM4411 การออกแบบการสื่อสารเชิงประสบการณ์ ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ SWB 603 W 1330-1520 zayobrn
37 MCS3184 วาทนิเทศเพื่อการขาย รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 0930-1120 zvbaq7y
38 MCS3280 การเขียนบทความ รศ.วาริศา  พลายบัว SKB 503 W 0730-0920 xdbyhx5
39 MCS3183 วาทศาสตร์เพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ VPB 402 W 0730-0920 72l45ng
40 MCS3350 การถ่ายทอดความคิด อ.พรศักดิ์  ธนพัฒนพงศ์ SBB 307 TH 1530-1720 euo4iq5
41 MCS3471 การแสดงและการกำกับภาพยนตร์ อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา VPB 302 W 0930-1120 2r2dcy3
42 MCS3473 ภาพยนตร์กระแสอื่น อ.ฑิฆัมพร ภูพันนา SKB1001 W 1300-1530 3kjqr56
43 MCS3282 การเรียบเรียงข้อมูลเพื่อสื่อมวลชน ผศ.ชุติมา  ผิวเรืองนนท์ SBB 301 W 1130-1320 5zabns3

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา