คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค ภาค 1/67

เพิ่มหัวเรื่อง (3)
รหัสเข้าชั้นเรียน Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ส่วนภูมิภาค ภาค 1/67
ลำดับ กระบวนวิชา ชื่อวิชา อาจารย์ผู้สอน Google Classroom
หลักสูตรใหม่ หลักสูตรเก่า
1 CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น อ.สุดารัตน์ สอนบัว x5qinjm
ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา
2 CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง อ.อาลี  ปรียากร qbaawrr
3 CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา hvpginz
4 CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา joczhtv
5 CDM2204 MCS1250 หลักการข่าวดิจิทัล อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ 5dm2out
6 CDM2301 ศิลปะเพื่อการสื่อสาร อ.สุดารัตน์ สอนบัว wlm7hyn
7 CDM3205 MCS3185 อินเทอร์เน็ต การสื่อสาร และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พัน  ฉัตรไชยยันต์ ddk567p
8 CDM3208 MCS2170 การรู้เท่าทันสื่อ ผศ.ดร.กิรติ  คเชนทวา 4laydll
9 CDM3209 MCS4151 การสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ g5wztjp
10 CDM4312 สื่อปฏิสัมพันธ์และสื่อโลกเสมือน อ.สุดารัตน์ สอนบัว hppyi4p
11 MCS4160 การสื่อสารประชามติ รศ.ดร.สุระชัย  ชูผกา ip6js7a
12 CDM3106 MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น รศ.ฐาปะนะ วงษ์สาธิตศาสตร์ 6qylqgs
13 CDM4211 MCS4190 สื่อมวลชนอาเซียนและสื่อมวลชนโลก อ.อภิสิทธิ์  ศุภกิจเจริญ yphyiia

แชร์เลยตอนนี้ :

ข่าวการศึกษา