คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ————————–                     ด้วย มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ จำนวน ๑ อัตรา โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายได้ของโครงการศึกษาภาคพิเศษ อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๐ แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลลูกจ้างมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๖๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกอบกับคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ วาระที่ ๔.๑ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗ จึงออกประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้                    ๑. […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัยเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ด้วย มหาวิทยาสัยรามคำแหง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นถูกจ้าง มหาริทยาลัย สายปฏิบัติการ สังกัดคณะสื่อสารมวลชน จำนวน ๑ อัตรา ประกอบกับประกาศคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลมหาวิทยาสัยรามคำแหง เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการรับสมัคร การคัดเลือกบุคคล และการจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาสัย สายวิชาการและสายปฏิบัติการ จึงออกประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้ ตำแหน่งที่คัดเลือก ลักษณะงานที่ปฏิบัติ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบหลั่ก ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงนระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการ ในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานดันวิซาการพัสดุ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย      

ประกาศชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน       ตามประกาศคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นั้น       บัดนี้ กำหนดวัน เวลา รับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการ คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตามรายชื่อลำดับเลขประจำตัว ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี หน่วยพัสดุ สังกัดงานคลังและพัสดุ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จำนวน ๑ อัตรา)       ๑.๑ นายเรืองวุฒิ ช่วยยก       […]

ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน __________________________              ตามประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ วุฒิปริญญาตรี จำนวน ๑ อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่  ๒๗ พฤศจิกายน –    ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ และประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน นั้น บัดนี้ คณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  ๑๘  ธันวาคม ๒๕๖๖ และอธิการบดีอนุมัติผลการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัด คณะสื่อสารมวลชน แล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย ดังนี้ ๑. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ  

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ – [Duplicated]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ