คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื […]

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื […]

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัยรามคำแหง สังกัดคณะสื่อสารมวลชน และโครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ – [Duplicated]

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื […]