ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างมหาวิทยาลัย โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ภาคพิเศษ

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต ภาคพิเศษ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ    

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน โครงการหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต ภาคพิเศษ ตำแหน่งที่คัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ระดับปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา อ่านรายละเอียด    

Read More »

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้ามหาวิทยาลัย คณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ    

Read More »

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างมหาวิทยาลัย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างมหาวิทยาลัย สังกัดคณะสื่อสารมวลชน ตำแหน่งนักวิชาวิเคราะห์นโยบายและแผน ระดับปฏิบัติการ จำนวน ๑ อัตรา รายละเอียดดังนี้

Read More »
การจัดการความรู้ (KM)
การจัดการความรู้ (KM)
ประจำปี