คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน

ประกาศการสรรหาคณบดีคณะสื่อสารมวลชน  ๑. คุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ๑.๑ มีสิทธิเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณสมบัติ ตามมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติมหารามคำแหง พ.ศ. ๒๕๔๑ ๑.๒ ผู้สมัครเข้ารับการสรรหา ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ที่กำหนดไว้ ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้บริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒ และต้องไม่เป็นผู้เคยกระทำทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ หรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานใดๆ และต้องไม่เป็นผู้มีลักษณะขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมของมหาวิทยาลัย ๒. หลักฐานเอกสารการรับสมัคร ๒.๑ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองตามแบบฟอร์มที่แนบ ๒.๒ รูปถ่ายสวมชุดสูทสากล ขนาด ๑ นิ้ว ๒ รูป ๒.๓ สำเนาหลักฐานแสดงวุฒิการศึกษา พร้อมรับรองสำเนา จำนวน ๑ ชุด ๒.๔ หนังสือรับรองการทำหน้าที่สอน หรือการทำหน้าที่ผู้บริหารในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันอุดมศึกษาอื่นที่สภามหาวิทยาลัยรับรอง จำนวน ๑ ชุด ๒.๕ ใบรับรองแพทย์ ออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน นับถึงวันยื่นใบสมัคร ๓. […]

ประกาศรายชื่อและผลการอนุมัติให้กู้ยืมภาคเรียนที่ 1/2564

1.ตรวจสอบรายชื่อและผลอนุมัติให้กู้ยืม ตามลิ้งค์ข้างล่าง: https://drive.google.com/file/d/1EKpQTwZR9twnz_MJSAVTXBMqLRYLJukM/view?usp=sharing *หากไม่มีรายชื่อ ให้รอประกาศรายชื่อ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 25 ตุลาคม 2564* 2.นักศึกษาทุกคนตามรายชื่อให้เข้ามากรอกข้อมูลที่ลิ้งค์ข้างล่าง https://forms.gle/bmzzG9MeywmiS1yG9 (Login ด้วยRuMail เท่านั้น /เตรียมลำดับที่ตามประกาศ/รูปใบเสร็จลงทะเบียน1/64) 3.นักศึกษาที่ “อนุมัติให้กู้ยืม” ให้เลือกวันเวลามาเซ็นสัญญา(จำกัดช่วงละ 50 คนเท่านั้น) ระหว่างวันที่ 12-20 ตุลาคม 2564 (นศ.เลือกวันและเวลาเอง) สถานที่เซ็นสัญญา: ณ ห้อง 201ชั้น 2 อาคารศิลาบาตร 4.กรณีนักศึกษาที่กิจกรรมไม่ครบหรือมีปัญหาให้นำมาส่งเพิ่มในวันเซ็นสัญญาให้ครบถ้วน 5.กรณีนักศึกษา”รอผลสอบS/63″ เมื่อผลสอบออกให้รีบมาติดต่อเจ้าหน้าที่โดยเร็วที่สุด 6.กรณีนักศึกษามาเซ็นสัญญาไม่ได้ตามกำหนดข้างต้น อับโหลดใบเสร็จลงทะเบียนเรียนแล้วให้รอประกาศการดำเนินการในภายหลังอีกครั้ง