จัดศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1

จัดศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐเกาหลี หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รุ่นที่ 1