คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

เรื่องน่ารู้…เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา

เรื่องน่ารู้…เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษากับการจัดกิจกรรมนักศึกษา P-D-C-A เทคนิคการจัดกิจกรรมอย่างมืออาชีพ           ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย นอกจากการเรียนแล้ว ก็คงหนีไม่พ้นการทำกิจกรรม  ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดกิจกรรมเอง หรือเข้าร่วมกิจกรรมก็ตาม  วันนี้ เรามีเทคนิคมาแนะนำเพื่อให้กิจกรรมที่คุณทำ มีคุณภาพยิ่งขึ้น            Plan (การวางแผน) หมายถึง ทักษะในการกำหนดเป้าหมาย การวิเคราะห์และสังเคราะห์ หาวิธีการและกระบวนการให้บรรลุเป้าหมายนั้นๆ โดยจะต้องกำหนดตัวบ่งชี้กำกับไว้ เพื่อจะได้นำไปใช้ในการประเมินผลการดำเนินงาน กิจกรรมนั้นมีเป้าหมายอะไร เราต้องวางแผนอย่างไร ตัวที่สำคัญในการกำหนดเป้าหมายทั้งปริมาณและคุณภาพ จะทำอย่างไรให้คนเข้าร่วมตามเป้าหมายหรือคุณภาพ คือ ให้คนเข้าร่วมนั้นพึงพอใจนั่นเอง   การกำหนดเป้าหมายควรกำหนด 2 อย่าง คือ ทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ตามเกณฑ์ 3.51 ซึ่งเป็นที่ยอมรับ  เราต้องหาวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมาย เราต้องวางแผนจะต้องทำยังไง            Do (การดำเนินงาน) หมายถึง ทักษะในการปฏิบัติตามแผน ตามขั้นตอนและเงื่อนไขต่างๆ ที่กำหนดไว้ กรณีไม่สามารถดำเนินการได้ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงปัจจัยสิ่งแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก จะต้องมีการปรับแผนในระหว่างดำเนินการ โดยมีคำอธิบายและเหตุผลประกอบ           Check (การประเมินผล) หมายถึง ทักษะในการรวบรวมข้อมูลของผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับประเด็นตัวบ่งชี้ที่ตั้งไว้ เพื่อนำมาใช้เปรียบเทียบกับเป้าหมายของแผนในขั้นตอนการวางแผน ในการประเมินนี้จะต้องพิจารณาในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพของผลงานด้วย […]