โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล

คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการการพัฒนานักศึกษาด้านสื่อดิจิทัล ในวันที่ 27 มกราคม วันที่ 3 , 10 กุมภาพันธ์  วันที่ 2 , 10 มีนาคม 2566 ณ ห้องปฏิบัติการคณะสื่อสารมวลชน ชั้น 10 อาคารสุโขทัย

โครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การระรานทางไซเบอร์กับวัยรุ่นในสังคมไทย; ภาพสะท้อนจากงานวิจัย”

คณะสื่อสารมวลชน จัดโครงการเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “การระรานทางไซเบอร์กับวัยรุ่นในสังคมไทย; ภาพสะท้อนจากงานวิจัย” ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ ทำความเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการระรานทางไซเบอร์ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมวิพากษ์ แบ่งปันประสบการณ์ และเสนอแนะแนวทางในการแสดงออกซึ่งพฤติกรรมที่เหมาะสมในการสื่อสารบนโลกออนไลน์ พัฒนาความรู้เท่าทันสื่อดิจิทัล และร่วมกันสร้างสรรค์วัฒนธรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพต่อไป ใช้รูปแบบการเสวนาแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรมZoom Meeting โดยโครงการฯ ดังกล่าวสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา MCS3181 การพูดสำหรับผู้นำ, MCS3185 การสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต, MCS3380 สื่อสังคมออนไลน์, MCS4170 การวิจัยสื่อสารมวลชนเบื้องต้น …