คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์