คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัล และสื่อร้างสรรค์