คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด รับสมัครนักประชาสัมพันธ์ (Senior)

สถานที่ปฏิบัติงาน  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เงินเดือน        ไม่ระบุ อัตรา              1 อัตรา ติดต่อ Human Resource Division บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด 125 ชั้น 3 อาคารเดอะปัณณ์ ถ.คลองลำเจียก แขวงนวมินทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทรศัพท์ : 02-943-9600-10 ต่อ 1504 1557 098-250-0800 แฟกซ์ : 02-943-9611 เว็บไซต์ : https://www.panyaconsult.co.th,https://www.transconsult.co.th,https://www.geotechpillar.co.th  LINE ID: panya_group

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในสาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชนได้ดำเนินการคัดเลือกผู้สมัคร เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) นั้น บัดนี้ คณะฯ ได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จำนวน 46 คน ดังนี้ 1. นางสาวกรรณิการ์ ดวงตาผ 2. นางสาวกรวรรณ ชะลาชล 3. นายกฤติน ภู่ศรีสลับ 4. นางสาวกวินนาฏ อำนวนคณะ 5. นางสาวจรรยมณทน์ ตั๊นสกุล 6. นายจิตติชัย แก้วทองสุข 7. นางสาวชลลิดา กตัญญู 8. นางสาวณัฏฐณิชา […]

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565

รหัส Google Classroom กระบวนวิชาคณะสื่อสารมวลชน ภาคฤดูร้อน 2565 นักศึกษาต้องใช้ @rumail.ru.ac.th ในการเข้าร่วมเท่านั้น CDM MCS ชื่อวิชา เวลาเรียน ห้องเรียน รหัส Classroom อาจารย์ CDM1101 MCS1150 นิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัลเบื้องต้น MWF 1430-1620 SK 2301 dpm4d7e อ.จเลิศ เจษฎาวัลย์ อ.ชวิศา เชยจรรยา CDM2102 MCS2160 ความคิดสร้างสรรค์และการเล่าเรื่อง MWF 1330-1520 SKB501 tc2rbwt อ.​อาลี ปรียากร CDM2103 MCS1151 ทฤษฎีการสื่อสาร MWF 0930-1120 VKB 401 sofkk5f ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา CDM2104 MCS3190 จริยธรรมนิเทศศาสตร์และสื่อดิจิทัล MWF 0730-0920 SBB 201 […]