คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota)

ประกาศคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ ในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและสื่อสร้างสรรค์ ปีการศึกษา 2566 TCAS66 รอบที่ 2 โควต้า (Quota) ———————————- ตามที่คณะสื่อสารมวลชน ได้มีการสอบสัมภาษณ์ รอบที่ 2 โควต้า (Quota) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน 2566 นั้น การดำเนินการดังกล่าวได้เสร็จสิ้นแล้ว คณะสื่อสารมวลชน จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านรอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้ารายงานตัวในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์ดิจิทัลและ สื่อสร้างสรรค์ มีรายนามดังนี้ 1. กรรณิการ์   ดวงตาผา 2. กรวรรณ   ชะลาชล 3. กวินนาฏ   อำนวนคณะ 4. จรรยมณทน์   ตั๊นสกุล 5. จิตติชัย   แก้วทองสุข 6. ชลลิดา   กตัญญู 7. ณัฎฐณิชา   ปรีชายุทธ 8. […]