คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

กิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ และสื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดโครงการเสริมสร้างศักยภาพชุมชน สร้างสุขผู้สูงวัย พัฒนาวิสาหกิจชุมชนอย่างยั่งยืน จังหวัดชัยภูมิ โดยคณะสื่อสารมวลชน ได้จัดกิจกรรมการรู้เท่าทันสื่อ และสื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ โดยมี ผศ.อภิสิทธิ์ ศุภกิจเจริญ ผศ.ดร.กิรติ คเชนทวา และ ผศ.ดร.จารุวรรณ กิตตินราภรณ์ เป็นวิทยากร
เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติจังหวัดชัยภูมิ
https://www.youtube.com/watch?v=XyncFIOOd_A