คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

กิจกรรมเทคนิคการพูดในที่ชุมชน และศิลปการเป็นพิธีกรมืออาชีพ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จังหวัดอุทัยธานี

กิจกรรม เทคนิคการพูดในที่ชุมชน และศิลปการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

โครงการความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี
วันที่ 1 มิถุนายน 2566

จัดขึ้นที่ มหาวิทยาลัยรามคําแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดอุทัยธานี

พิธีกรที่เชี่ยวชาญ สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้บริหารหน่วยงานได้เป็นอย่างดี เพราะคำพูด ไหวพริบปฏิภาณของพิธีกรมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ดังกล่าว เมื่อจบกิจกรรมผู้ที่เข้าร่วมอบรมจะเข้าใจหน้าที่และสามารถเป็นพิธีกรในแต่ละระดับได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เทปการบรรยาย

เทคนิคการพูดในที่ชุมชน และศิลปการเป็นพิธีกรมืออาชีพ

 

กิจกรรมแบ่งกลุ่มจำลองสถานะการณ์เพื่อเป็นพิธีกร พร้อมรับฟังความคิดเห็น

กลุ่มที่ 1

กลุ่มที่ 2

กลุ่มที่ 3

กลุ่มที่ 4

กลุ่มที่ 5

กลุ่มที่ 6

 

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

รูปภาพกิจกรรม