คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

ของดีเมนูเด่น ประจำตำบล “จรเข้สามพัน” วัตถุดิบดี กินอยู่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี

ของดีเมนูเด่น ประจำตำบล “จรเข้สามพัน” วัตถุดิบดี กินอยู่ดี เพื่อสุขภาพที่ดี

โครงการบริการวิชาการ “สร้างสือ สร้างสุขภาพ”

คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยรามคำแหง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต) จรเข้สามพัน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

จัดโครงการบริการวิชาการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ” ดำเนินการผลิตสื่อเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่หลากหลาย เช่น ภาพนิ่ง วีดีโอ เป็นต้น โดยเป็นการสนับสนุนให้นักศึกษา คณะสื่อสารมวลชน เรียนรู้การผลิตสื่อเพื่อชุมชน ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การศึกษาบริบทชุมชน การวางแผนการผลิต การผลิต และการประเมิน เพื่อตรวจสอบหลังการผลิต ภายใต้การดูแลของวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญ รวมทั้งคณาจารย์คณะสื่อสารมวลชน

ผลงานนี้เป็นผลงานที่ผลิต ให้แก่ รพ.สต.จรเข้สามพัน เพื่อนำไปใช้กับชุมชน พร้อมทั้งมีการให้ความรู้แก่บุคลากรของ รพ.สต.จรข้สามพัน ทั้งหลักการและปฏิบัติการเกี่ยวกับ แนวทางการจัดทำสื่อ หลักการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพื่อ สร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับชุมชน ซึ่งมีเป้าหมายให้บุคลากรกลุ่มนี้ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ ใช้ในงานอาชีพด้านสาธารณสุขได้ในอนาคต