คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

โครงการบริการวิชาการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ”และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาพ สื่อวัฒนธรรม ชุมชนจรเข้สามพันฯ ”

คณะสื่อสารมวลชนจัดโครงการบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรมพัฒนาสื่อเพื่อสุขภาพรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยร่วมกับชุมชนในจังหวัดสุพรรณบุรี
โครงการบริการวิชาการ “สร้างสื่อ สร้างสุขภาพ”และโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม “สื่อสร้างสรรค์ สื่อสุขภาพ สื่อวัฒนธรรม ชุมชนจรเข้สามพันฯ ” เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างคณะสื่อสารมวลชน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน (รพ.สต.) และชมรมผู้สูงอายุเพชรน้ำหนึ่ง ต.จรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี จัดขึ้นระหว่างเดือนมกราคม – มีนาคม 2566 เพื่อให้ความรู้แก่ชาวชุมชนจรเข้สามพัน อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี เกี่ยวกับการถ่ายภาพสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์ด้านสุขภาพ ตลอดจนหลักการใช้สื่อและการพัฒนาสื่อเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมสุขภาพให้กับผู้สูงอายุในชุมชน เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะนักศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพเพื่อจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ การผลิตสื่อเพื่อรณรงค์ด้านสุขภาพในชุมชน ตลอดกระบวนการ ตั้งแต่การศึกษาบริบทชุมชน การวางแผนการผลิต (Pre Production) การผลิต (Production) และการประเมินเพื่อตรวจสอบหลังการผลิต (Post Production) ตลอดจนให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมของชุมชนไทยภาคกลางในด้านวิถีชีวิตและอาหารการกิน ภายใต้การดูแลของคณาจารย์คณะสื่อสารมวลชน และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ มีชาวชุมชนจรเข้สามพัน และนักศึกษาคณะสื่อสารมวลชนจากรายวิชา CDM4311 การออกแบบเนื้อหาข้ามสื่อ MCS2162 สื่อมวลชนเพื่อการโฆษณา DFC1103 การถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวดิจิทัล DFC 1203 การลำดับภาพสำหรับสื่อสร้างสรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม จำนวนประมาณ 70 คน
โครงการนี้ดำเนินการผลิตสื่อวีดีโอ เนื้อหาของสื่อเกี่ยวกับการทำอาหารเพื่อสุขภาพโดยใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในชุมชน ประกอบด้วย การแสดงภาพวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ขั้นตอนการทำอาหาร คุณประโยชน์เชิงสุขภาพของอาหารและวัตถุดิบ การจัดและตกแต่งภาพอาหารให้สวยงามเพื่อการนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์ โดยในวันที่ 27 มกราคม 2566 จัดกิจกรรมอบรมและฝึกปฏิบัติ หัวข้อ “การถ่ายภาพสำหรับสื่อประชาสัมพันธ์เชิงสุขภาพ” ในบริเวณบ้านทรงไทย ชุมชนจรเข้สามพัน อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี หลังจากนั้น มีกำหนดการส่งมอบสื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตร่วมกัน ให้แก่ผู้แทนชุมชนและผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจรเข้สามพัน (รพ.สต.) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566