การผลิตสื่อโสตทัศน์เพื่อโครงการพัฒนาองค์ความรู้เสริมสร้างทักษะการเล่าเรื่องและกลยุทธ์เนื้อหาข้ามสื่อ

13 มกราคม - 31 มีนาคม 2565

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

https://www.facebook.com/ThaiMediaLab/

 

Social Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จัดโดย คณะสื่อสารมวลชน

Related Posts