คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

คณะสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

[rank_math_breadcrumb]

การผลิตคลลิปวีดิโอ (VDO Cilp) ขนาดสั้น ธรรมภาษิต สวัสดี

ธรรมะภาษิต สวัสดี : พระ ดร. ศิริเทพ ธมฺมวโร วัดเทพลีลา

1. จิตฺตํ ทนฺตํ สุขาวหํ (จิตที่ฝึกดีแล้ว นำสุขมาให้) โดย พระดร.ศิริเทพ ธมฺมวโร ศิริรัตนตรัย ที่มา

2. อตฺตา หิ อตฺตโน นาโถ (ตนเป็นที่พึ่งแห่งตน) โดย สามเณรครรชิต ลวดประมา

3. อคฺคสฺส ทาตา ลภเต ปุนคฺคํ (ผู้ให้สิ่งที่เลิศ ย่อมได้สิ่งที่เลิศอีก) โดย พเยาว์ สง่าชาติ

4. สีลํ โลเก อนุตฺตรํ (ศีลเป็นเยี่ยมในโลก) โดย พระมหาวัฒนะ นาคสุทโธ วัดเทพลีลา

5. ตราบใดที่กรรมชั่วยังไม่ให้ผลพาลชนก็ยังเชื่ออยู่ว่ามันยังมีรสหวาน แต่พอกรรมชั่วนั้นให้ผล เขาก็เป็นทุกข์ โดย แม่ชีนิธินันท์ สารนิติ

6. อปฺปมาโท อมตํ ปทํ (ความไม่ประมาทเป็นหนทางแห่งความอมตะ) โดย พระมหาชาญชัย พรหมปติฏโจ